Informacja na temat zasad umieszczania plakatów wyborczych i reklam na drogach gminnych publicznych i na terenach stanowiących własność
Gminy Miejskiej Wałcz

Burmistrz Miasta Wałcz ogłasza konsultacje społeczne  dwóch projektów uchwał w terminie od 2- 16.10.2018 r. do godz. 15:30.
1. Projekt  uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Wałcz na 2019 rok.
2. Projekt  uchwały w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Miejskiej Walcz na rok 2019  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r.   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Gmina Miejska Wałcz informuje, że z dniem 03 października br  po letniej przerwie rozpoczęła swoją działalność ogrzewalnia dla osób bezdomnych.
Ogrzewalnia mieści się na ulicy Budowlanych 9 (teren Zakładów  Komunikacji Miejskiej). Czynna jest w godzinach 18:00-8:00. Ogrzewalnia jest pomieszczeniem dla osób bezdomnych przebywających na terenie Gminy Miejskiej Wałcz, które z powodu braku stałego miejsca pobytu nie mają innej możliwości zabezpieczenia przed zimnem w nocy. Na terenie ogrzewalni istnieje  możliwość wykonania podstawowych zabiegów higienicznych, wypicia gorącej herbaty i spędzenia nocy w pozycji siedzącej. Ogrzewalnia czynna będzie do 30 kwietnia 2019 roku

ankieta

Po 3 latach wdrażania Budżetu Obywatelskiego Miasta Wałcz, postanowiliśmy przeprowadzić aktualizację zasad jego realizacji w naszym Mieście, by sposób wdrażania w jak największym stopniu odpowiadał na potrzeby mieszkańców.

W związku z tym prosimy o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej, która jest zamieszczona na oficjalnej stronie urzędu >>>>>PRZEJDŹ<<<<<

(WAŻNE - aby wypełnić ankietę należy zaakceptować politykę cookies).

Ankietę można również wypełnić w wersji papierowej i złożyć w specjalnie przygotowanej urnie umieszczonej w holu Urzędu Miasta Wałcz.

Na Państwa ankiety czekamy do 8 października br. do godz. 24.00

Rusza XIX edycja turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”, będącego przepustką do marzeń o sportowej karierze dla setek tysięcy chłopców i dziewczynek z całego kraju. Tylko do 7 października na stronie turnieju nauczyciele i trenerzy mogą zgłaszać drużyny w trzech kategoriach wiekowych: do lat 8, 10 i 12. Zwycięzców poznamy – tradycyjnie już – w maju na stadionie PGE Narodowym.

Czytaj: Arkadiusz Milik - Udział w tym turnieju to szansa na odkrycie talentu


Na podstawie § 23 uchwały Nr VII/SXXV/150/16 Rady Miasta Wałcz z dnia 27 września 2016 r. ws. przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Wałcz  (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 października 2016 roku poz. 4008) ogłaszam, co następuje:

W celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych przenoszonych na ludzi i zwierzęta przez szczury i myszy nakazuje się przeprowadzenie obowiązkowej deratyzacji na nieruchomościach położonych na terenie miasta Wałcza.

Deratyzację należy przeprowadzić w dniach od 4 października  do 15 października 2018 roku.
Deratyzacją należy objąć obszary zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz obszary
w miejscach najbardziej narażonych bytowaniem gryzoni, w tym: obiekty użyteczności publicznej, budynki i budowle wykorzystywane do produkcji i przechowywania lub składowania produktów rolno-spożywczych w formie przetworzonej i nieprzetworzonej (lokale gastronomiczne; obiekty handlowe branży spożywczej, targowiska), budynki i budowle wykorzystywane na prowadzenie chowu i hodowli zwierząt, miejsca zbierania odpadów w zabudowie wielolokalowej, budynki mieszkaniowej zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej, obiekty w których prowadzona jest działalność w zakresie zbierania odpadów.

ZASADY:
W związku z deratyzacją zaleca się:
1.    Wykonanie w budynkach i pomieszczeniach naprawy wszystkich uszkodzeń, które mogą służyć gryzoniom jako drogi wtargnięcia (np. otwory w drzwiach, podłogach);usunięcie z terenów nieruchomości i pomieszczeń wszelkich odpadów żywnościowych mogących stanowić pożywienie dla gryzoni; wyłożenie trutek, w szczególności wewnątrz lub         w pobliżu gniazd, w kątach i wzdłuż ścian, na ścieżkach przebiegu lub w miejscach żerowania gryzoni.
2.    Do zwalczania szczurów i myszy należy używać trutek (preparatów) ogólnodostępnych, zatwierdzonych przez Ministerstwo Zdrowia lub posiadających atest Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.
3.    Trutkę do zwalczania gryzoni należy wyłożyć w wyznaczonym wyżej terminie, w ilości wskazanej dla danego preparatu.
4.    W okresie trwania deratyzacji zaleca się kontrolowanie i uzupełnianie wyłożonej trutki.
5.    W miejscach wyłożenia trutek należy umieścić napisy ostrzegawcze o treści:

„ UWAGA! Wyłożono trutkę przeciw gryzoniom! Niebezpieczeństwo zatrucia ludzi i zwierząt ! ".

Właścicielom nieruchomości zaleca się usunięcie resztek preparatów po upływie  wymaganych dni wskazanych w instrukcji stosowania preparatu z jednoczesnym uporządkowaniem miejsc i pomieszczeń, w których przeprowadzono deratyzację.
Będą przeprowadzane wyrywkowe kontrole przez Straż Miejską zastosowania się do nakazu.