29 sierpnia to Dzień Straży Miejskiej i Gminnej, który obchodzony jest w rocznicę uchwalenia ustawy z 1997 roku, określającej jej funkcjonowanie.

Wałcz pozyskał środki na edukację ekologiczną dla mieszkańców Wałcza i okolic.

budżet

Zgodnie z § 3 ust 6 Uchwały Nr VIII/IX/91/19  Rady Miasta Wałcz z dnia 25 czerwca  2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Wałcz oraz zmiany uchwały w sprawie określania zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Miejskiej Wałcz informuję, że:

  1. do wydatkowania na rok 2020 w ramach budżetu obywatelskiego przewidziano kwotę 600 000 zł,
  2. maksymalna wartość składanego projektu : 150 000 zł,
  3. harmonogram wdrażania poszczególnych etapów:

1) do 30 września 2019 przewiduje się 2 spotkania warsztatowe z mieszkańcami w zakresie zasad i trybu składania wniosków w ramach budżetu obywatelskiego,

2) od 1.10 – 22.10.2019 zgłaszanie projektów,

3) w okresie od 23.10. 2019 – 28.11.2019

  • Weryfikacja formalna, informacja o projektach dopuszczonych i niedopuszczonych do głosowania
  • Przekazanie wnioskodawcom uwag i  sugestii dotyczących projektów, termin przekazania wnioskodawcom informacji o dokonanych korektach oszacowanych kosztów
  •  Rozpatrzenie odwołań przez Burmistrza Miasta Wałcz , ogłoszenie ostatecznej listy projektów dopuszczonych do głosowania.

4)  4.12.2019 – 27.12.2019 głosowanie.

5) do 10.01.2020 ogłoszenie wyników głosowania, informacja o projektach przyjętych do realizacji.

jubileusz

W dniu 20 sierpnia br. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Wałczu odbyła się uroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego Państwa Wandy i Józefa Kiziuk.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku wraz z Urzędem Miasta w Wałczu, serdecznie zapraszają na kolejne, bezpłatne indywidualne spotkanie – rozmowę ze Specjalistą ds. Funduszy Europejskich w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego, podczas którego będzie można otrzymać informację m.in. o:

Uczniowie zamieszkujący miasto Wałcz uczący się w szkołach publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich – do czasu ukończenia 24 roku życia, a także wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia obowiązku nauki; pochodzący z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, w szczególności gdy w rodzinie występuje: