Na podstawie § 23 uchwały Nr VII/SXXV/150/16 Rady Miasta Wałcz z dnia 27 września 2016 r. ws. przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Wałcz  (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 października 2016 roku poz. 4008) ogłaszam, co następuje:

W celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych przenoszonych na ludzi i zwierzęta przez szczury i myszy nakazuje się przeprowadzenie obowiązkowej deratyzacji na nieruchomościach położonych na terenie miasta Wałcza.

Deratyzację należy przeprowadzić w dniach od 4 października  do 15 października 2018 roku.
Deratyzacją należy objąć obszary zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz obszary
w miejscach najbardziej narażonych bytowaniem gryzoni, w tym: obiekty użyteczności publicznej, budynki i budowle wykorzystywane do produkcji i przechowywania lub składowania produktów rolno-spożywczych w formie przetworzonej i nieprzetworzonej (lokale gastronomiczne; obiekty handlowe branży spożywczej, targowiska), budynki i budowle wykorzystywane na prowadzenie chowu i hodowli zwierząt, miejsca zbierania odpadów w zabudowie wielolokalowej, budynki mieszkaniowej zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej, obiekty w których prowadzona jest działalność w zakresie zbierania odpadów.

ZASADY:
W związku z deratyzacją zaleca się:
1.    Wykonanie w budynkach i pomieszczeniach naprawy wszystkich uszkodzeń, które mogą służyć gryzoniom jako drogi wtargnięcia (np. otwory w drzwiach, podłogach);usunięcie z terenów nieruchomości i pomieszczeń wszelkich odpadów żywnościowych mogących stanowić pożywienie dla gryzoni; wyłożenie trutek, w szczególności wewnątrz lub         w pobliżu gniazd, w kątach i wzdłuż ścian, na ścieżkach przebiegu lub w miejscach żerowania gryzoni.
2.    Do zwalczania szczurów i myszy należy używać trutek (preparatów) ogólnodostępnych, zatwierdzonych przez Ministerstwo Zdrowia lub posiadających atest Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.
3.    Trutkę do zwalczania gryzoni należy wyłożyć w wyznaczonym wyżej terminie, w ilości wskazanej dla danego preparatu.
4.    W okresie trwania deratyzacji zaleca się kontrolowanie i uzupełnianie wyłożonej trutki.
5.    W miejscach wyłożenia trutek należy umieścić napisy ostrzegawcze o treści:

„ UWAGA! Wyłożono trutkę przeciw gryzoniom! Niebezpieczeństwo zatrucia ludzi i zwierząt ! ".

Właścicielom nieruchomości zaleca się usunięcie resztek preparatów po upływie  wymaganych dni wskazanych w instrukcji stosowania preparatu z jednoczesnym uporządkowaniem miejsc i pomieszczeń, w których przeprowadzono deratyzację.
Będą przeprowadzane wyrywkowe kontrole przez Straż Miejską zastosowania się do nakazu.

Burmistrz Miasta Wałcz informuje, że w poniedziałek - 15 października 2018r. w Dzień Dziecka Utraconego  w Wałczu odbędzie się Pogrzeb Dzieci Martwo Urodzonych i Utraconych. Pogrzeb, poprzedzony zostanie Mszą Świętą, która odbędzie się w Kościele pw. św. Mikołaja, ul. Papieża Jana XXIII 13 o godzinie 13:00 (wejście główne do kościoła od strony Placu Wolności). Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się około godziny 14:00 na cmentarzu komunalnym przy ul. Generała Władysława Andersa 23. Z kaplicy wyprowadzona zostanie Wspólna Urna i przeniesiona do grobu zbiorowego Dzieci Utraconych.

Wręczenie stypendiów naukowych - mianiatura

W dniu 20.09.2018 r. w Urzędzie Miasta Wałcz odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów naukowych dla uczniów, którzy w roku szkolnym 2017/2018 osiągnęli wysokie wyniki w nauce. W spotkaniu uczestniczyli również rodzice stypendystów oraz dyrektorzy szkół.
 
Przyznane stypendia naukowe:
 
Szkoła Podstawowa Nr 2:
- Michalina Edyta Boruch
- Julia Bratkowska
- Zuzanna Krzyżanowska
- Julia Oleszyńska
- Oliwia Brzeczko
- Barbara Elżbieta Nowicka\
- Maja Kaźmierczak
- Zuzanna Agnieszka Horab
- Klaudia Irena Estkowska
- Przemysław Martuszewski
- Mikołaj Mariusz Piątek

Szkoła Podstawowa Nr 5:
- Agata Sacha
- Weronika Gryglewska

Szkoła Podstawowa Nr 4:
- Amelia Kowalczyk
- Maja Kowalczyk
 
Burmistrz Miasta Wałcz Bogusława Towalewska serdecznie pogratulowała wszystkim nagrodzonym uzyskanych wyników i życzyła satysfakcji z nauki, sukcesów w doskonaleniu własnych umiejętności oraz wszelkiej pomyślności w dalszej edukacji i w życiu. Podziękowania kierowane były również w stronę rodziców i dyrektorów szkół, którzy wspierają i motywują dzieci do nauki.
 
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

W dniu 22.08.2018 r. w Wałeckim Centrum Kultury odbyło się rozstrzygnięcie Przeglądu Prac Artystów Nieprofesjonalnych.
Na przegląd nadesłanych zostało 70 prac w przeważającej części były to prace malarskie. Komisja konkursowa w składzie Marek Żak i Marta Kawczyńska dokonała analizy prac zgodnie z przyjętymi w regulaminie kryteriami: poziom i estetyka prac, technika, oryginalność, ogólny wyraz artystyczny.

Dnia 9 września grupa 11 uczniów SP 5 pod opieką p. Aleksandry Wnuk i p. Czesława Bacławskiego uczestniczyła w wymianie młodzieży z partnerską szkołą Oberschule w Bad Essen. Po przyjeździe, powitaniu i zapoznaniu się, uczniowie polscy udali się do domów rodzin niemieckich.

Jubileusz 100 lat życia to niecodzienna i doniosła uroczystość. W dniu 19 września swoje setne urodziny obchodziła Pani Helena Hibner.