Zgodnie z art. 19 a ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo i usprawnienie ruchu drogowego na terenie miasta Wałcza,

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.

Bezpieczne, czyli jakie?

Dziś (3 sierpnia 2020 r.) w wałeckim ratuszu odbyło się podpisanie dwóch umów na finansowe wsparcie renowacji

Informujemy, iż istnieje możliwość skorzystania z pomocy udzielanej uczniom niepełnosprawnym