Czy wiecie, że skwer Wiesława Kaszewskiego przy ul. Kilińszczaków

1 września rozpocznie się największe i najważniejsze badanie statystyczne rolnictwa - Powszechny Spis Rolny 2020. Udział w spisie będzie obowiązkowy dla wszystkich gospodarstw rolnych w Polsce.

Statystyka publiczna zapewnia rzetelne, obiektywne i systematyczne informowanie społeczeństwa, organów państwa i administracji publicznej oraz podmiotów gospodarki narodowej o sytuacji ekonomicznej, demograficznej, społecznej oraz środowiska naturalnego. Wypełnienie tego zobowiązania gwarantuje m.in. realizacja spisów rolnych.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym czyli stypendia szkolne są udzielane uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji i umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji ucznia.

KOMU PRZYSŁUGUJE ŚWIADCZENIE?

Epidemia Koronawirusa to czas trudny dla nas wszystkich, a w szczególności dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Wiele wałeckich firm stanęło przed wizją utraty płynności finansowej i musiało podejmować trudne decyzje, aby zwiększyć szanse na przetrwanie w tym trudnym okresie. Miasto nie stoi z boku, wciąż szukamy rozwiązań na miarę własnych możliwości, które pozwolą na wsparcie lokalnych przedsiębiorców.

Dlaczego koncentrujemy się na biznesie? Bo to tam znajduje zatrudnienie tysiące wałeckich mieszkańców. Dobre warunki pracy dla firm to dobre warunki pracy dla wałeckich pracowników. Pewne zatrudnienie i pewne wypłaty.

Samorząd ma ograniczone możliwości wsparcia, jednak nie jest ich pozbawiony zupełnie. Dlatego też przedłożyliśmy Radzie Miasta zmiany w uchwale „w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty dla nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy”, nad którą pochylą się Radni na sesji 3 września. Zaproponowane zmiany pozwolą o połowę obniżyć koszt odbioru odpadów dla przedsiębiorców.

Wychodząc naprzeciw potrzebom Wałczan, a także będąc w zgodzie z prawem i nie wprowadzając niepotrzebnych dysproporcji w kosztach odbioru odpadów dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych proponujemy ustalenie stałego, minimalnego współczynnika odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych na poziomie 4,33 (52tygodnie/12miesięcy). Jest to współczynnik zgodny z prawem miejscowym - uchwałą mówiącą o tym, że odbiór powinien odbywać się nie rzadziej niż raz w tygodniu.

Liczymy, że ten mały gest będzie odczuwalnym wsparciem dla wałeckich firm

Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo i usprawnienie ruchu drogowego na terenie miasta Wałcza,

Dziś (3 sierpnia 2020 r.) w wałeckim ratuszu odbyło się podpisanie dwóch umów na finansowe wsparcie renowacji