I n f o r m a c j a

 

Burmistrz Miasta Wałcz informuje o sporządzeniu spisu osób uprawnionych do głosowania w  wyborach  do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, w dniach od 23 września do 7 października 2019 r. każdy wyborca może sprawdzić, czy został w spisie uwzględniony.

Spis wyborców udostępniony będzie do wglądu w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Wałcz, w pokoju nr 26 budynku B (wejście od strony ul. Kilińszczaków), w godzinach od  730 do 1530. Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy (druk do pobrania na stronie internetowej lub w Urzędzie Miasta Wałcz).

       Udostępnianie spisu wyborców do wglądu następuje przez udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub w nim nie figuruje (w tym również z powodu skreślenia ze spisu), albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.

 

 Burmistrz Miasta Wałcz

   /-/ Maciej Żebrowski

Załącznik: Wniosek