Zgodnie z zarządzeniem Nr 0050.1.93.2019 Burmistrza Miasta Wałcz z dnia 6 czerwca 2019  r. w sprawie ustalenia zasad powoływania członków Wałeckiej Rady Sportu oraz regulaminu jej działania Wydział Spraw Społecznych i Sportu zaprasza do składania:

formularzy zgłoszeniowych kandydatów do Wałeckiej Rady Sportu.

Wałecka  Rada Sportu jest organem o charakterze doradczo-opiniodawczym w zakresie kultury fizycznej. Zadania Rady określa art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.    o sporcie. Każdej organizacji realizującej zadania z zakresu kultury fizycznej na terenie Wałcza oraz Radzie miasta Wałcz  przysługuje prawo zgłoszenia jednego kandydata. Prosimy o zapoznanie się z treścią w/w zarządzenia, które zawiera zasady powoływania członków Rady, a także szczegółowo określa regulamin jej działania.

Formularze zgłoszeniowe kandydatów do Wałeckiej Rady Sportu należy składać  w Wydziale Spraw Społecznych i  Sportu w Urzędzie Miasta Wałcz (ul. Plac Wolności 1 p. 7) od dnia 13.08.2019 do dnia 6.09.2019 r. do godz. 15.30 lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   w postaci dokumenty pdf. (scan oryginału).

Przypominamy, że formularze muszą być podpisane zarówno przez osoby upoważnione statutowo do składania, w imieniu klubu, oświadczeń woli (obowiązuje zasada stosowana przy składaniu ofert), jak i przez kandydatów zgłoszonych przez organizacje.

Formularze nieprawidłowo wypełnione bądź niekompletne, z brakującymi podpisami kandydatów lub osób uprawnionych do składania oświadczeń woli, złożone w Wydziale Sportu lub nadesłane drogą pocztową, po wskazanym powyżej terminie lub złożone na niewłaściwych drukach nie będą rozpatrywane.

Burmistrz Miasta Wałcz  powoła maksymalnie 15 członków Rady spośród zgłoszonych kandydatów w drodze zarządzenia.
Wyniki naboru zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta Wałcz  www.walcz.pl) oraz na tablicy ogłoszeń  Wydziału Spraw Społecznych i Sportu.

Formularz oraz tekst zarządzenia znajdują się na stronie www.walcz.pl/ zakładka Wałcz ma głos.

Dodatkowych informacji udziela
Anna Gródka Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Sportu, tel. 67 258 44 71 w. 56 e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Pliki do pobrania: