Burmistrz Miasta Wałcz zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wskazywania osób, które będą brały udział w komisjach konkursowych w otwartych konkursach ofert na rok 2019 organizowanych przez Urząd Miasta Wałcz.

Pobierz:

Druk o naborze oraz formularz zgłoszeniowy.