Szanowni Państwo!
Na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, z dniem 1 stycznia 2019r. grunty należące obecnie do Gminy Miejskiej Wałcz, będące w użytkowaniu wieczystym, zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych, staną się własnością dotychczasowych użytkowników wieczystych.

Za przekształcenie należy zapłacić tzw. opłatę przekształceniową w wysokości 20 opłat rocznych, wnoszonych do roku 2039. Opłata roczna przekształceniowa jest ustalona w wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste, jaka obowiązywałaby w dniu 1 stycznia 2019r. (wyjątek stanowią tu opłaty ustalone „progowo”, wówczas opłata jest ustalona w wysokości najwyższego progu). Opłaty należy uiszczać do 31 marca każdego roku. Wyjątek stanowi opłata za 2019r., którą należy wpłacić do 29 lutego 2020r. Oznacza to, że w 2019 nie ma obowiązku uiszczenia opłaty, a w roku 2020 opłata będzie wnoszona w podwójnej wysokości. Opłaty wnosi się w kasie lub na konto Urzędu Miasta Wałcz.

Burmistrz Miasta Wałcz jest zobowiązany wydać do końca 2019r. stosowne zaświadczenia o przekształceniu, które będą dostarczane na dotychczasowe adresy użytkowników wieczystych lub na adresy poszczególnych nieruchomości oraz do Sądu Rejonowego w Wałczu, Wydział Ksiąg Wieczystych. Zaświadczenia te są wydawane bezpłatnie. Po dokonaniu wpisu do Księgi Wieczystej Sąd zawiadomi zainteresowane osoby na piśmie.
W przypadku konieczności uzyskania zaświadczenia wcześniej, dotychczasowy użytkownik wieczysty może wystąpić z wnioskiem do Burmistrza. W tej sytuacji zaświadczenie zostanie wydane w ciągu 4 miesięcy od daty złożenia wniosku. Wniosek należy opłacić opłatą skarbową w wysokości 50 zł.

W przypadku, gdy działka zostanie zabudowana budynkiem mieszkalnym po dniu 01.01.2019r., należy złożyć wniosek do Burmistrza Miasta Wałcz o wydanie zaświadczenia o przekształceniu. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lub decyzję o pozwoleniu na użytkowanie tego budynku, wydaną przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50zł.
W w/w zaświadczeniach Burmistrz Miasta Wałcz poinformuje o wysokości opłaty rocznej za przekształcenie oraz zasadach ewentualnej wcześniejszej jednorazowej spłaty.
Ustawodawca dał możliwość samorządom terytorialnym udzielenia bonifikaty od jednorazowej spłaty opłat przekształceniowych oraz bonifikaty od wysokości opłaty rocznej. Decyzję w tej sprawie podejmuje Rada Miasta Wałcz w drodze uchwały. Projekt takiej uchwały zostanie przestawiony Radzie Miasta Wałcz w styczniu 2019r. O wysokości i możliwościach zastosowania bonifikat zostaniecie Państwo poinformowani na stronie internetowej Urzędu Miasta Wałcz.
Stosowne wnioski zostaną umieszczone do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miasta Wałcz.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Wałcz tel. 67 258 44 71 w. 28, 30.