Burmistrz Miasta Wałcz informuje, że w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020  -  Podprogram 2018 (który trwać będzie do 30 czerwca 2019 roku). w dniach 3 oraz 9 listopada będzie wydawana żywność dla osób posiadających skierowania do Polskiego Związku Głuchych.


3 listopada (sobota)- w godzinach 9:00- 16:00
9 listopada (piątek )- w godzinach 9:00- 16:00

Warunkiem otrzymania paczek żywnościowych jest posiadanie  skierowania oraz dowodu osobistego.
Miejsce wydawania żywności: dziedziniec od wewnętrznej strony Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wałczu, ul. Chłodna 12 (przy garażach).
Aktualnie MOPS Wałcz wydaje skierowania j na Polski Związek Głuchych (PZG) w Wałczu.
 Zgodnie z wytycznymi do Podprogramu 2018 produkty żywnościowe mogą otrzymywać osoby posiadające skierowanie z MOPS Wałcz. Progiem dochodowym do uzyskania skierowania jest kwota:  
DLA OSOBY SAMOTNIE GOSPODARUJĄCEJ – 1.402 zł netto (przyjmuje się dochód uzyskany za miesiąc   wstecz)  
DLA OSOBY W RODZINIE  – 1.056 zł netto  (przyjmuje się dochód uzyskany za miesiąc wstecz)  Zainteresowanych otrzymaniem skierowania prosimy o zgłaszanie się do pracowników socjalnych MOPS Wałcz wg rejonów (w holu na tablicy informacyjnej znajduje się wykaz ulic rejonów) w godz. 8.00-10.00 oraz 14.00-14.45. Osoba ubiegająca się o skierowanie ma obowiązek wypełnienia oświadczenia o dochodach ( druk oświadczenia znajduje się w posiadaniu pracowników socjalnych) oraz posiadania dokumentów świadczących o dochodach osoby/rodziny wykazanych w oświadczeniu. Skierowanie wydawane są jednorazowo i obowiązuje przez czas trwania Podprogramu 2018 tj. do 30 czerwca 2019 roku.
Osoby bezdomne mogą korzystać z pomocy żywnościowej bez skierowania z MOPS Wałcz po złożeniu stosownego oświadczenia bezpośrednio w organizacji dystrybuującej żywność.