Burmistrz Miasta Wałcz ogłasza konsultacje społeczne  dwóch projektów uchwał w terminie od 2- 16.10.2018 r. do godz. 15:30.
1. Projekt  uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Wałcz na 2019 rok.
2. Projekt  uchwały w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Miejskiej Walcz na rok 2019  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r.   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Projekty znajdują się na stronie UM w zakładce: Wałcz ma głos ( konsultacje społeczne) oraz na Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: konsultacje społeczne. Zapraszamy do zapoznania się z projektami.