Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu działając na podstawie:
- art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 27 ust. 2, art. 37 ust. 1  ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 2017 r.,  poz. 1261  ze zm.),
- § 3 pkt 1 oraz § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad  jakością  wody w kąpielisku i  miejscu wykorzystywanym do kąpieli  (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1602),  

- art. 41 ust. 1 i 2, art. 344 ust. 1. pkt 1 lit. a), art. 346 ust. 1, ust. 2 i ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.), 
- § 3 ust 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli (t.j. Dz. U. z 2016 r., 2082),
- art. 104 § 1 oraz art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.)
po wszczęciu z urzędu w dniu 06.08.2018 r. postępowania administracyjnego w sprawie jakości wody w kąpielisku nr 1 na Jeziorze Raduń w Wałczu przy ul. Chłodnej

orzeka

1.    Wprowadzenie zakazu kąpieli w kąpielisku nr 1 na Jeziorze Raduń w Wałczu przy
ul. Chłodnej do czasu potwierdzenia ustąpienia skażenia mikrobiologicznego w ilości nieprzekraczającej wymagania, tj. parametru Enterokoki ≤ 400 jtk /100 ml.
2.    Zobowiązuje organizatora kąpieliska Burmistrza Miasta Wałcza, pl. Plac Wolności 1 do zamieszczenia informacji o zakazie kąpieli w miejscu kąpieliska oraz w jego pobliżu.
3.    Zobowiązuje organizatora kąpieliska do ustalenia przyczyny zanieczyszczenia i podjęcia działań dla ochrony zdrowia ludzkiego i poprawy jakości wody.

Decyzja w pkt 1,2 i 3 podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Uzasadnienie:

W dniu 03.08.2018 r. przedstawiciele PPIS w Wałczu pobrali dla organizatora w ramach kontroli wewnętrznej próbkę wody z kąpieliska nr 1 na Jeziorze Raduń w Wałczu przy ul. Chłodnej. Na podstawie sprawozdania z badania próbki wody nr MWiŻ/MW/1060/18 z dnia 06.08.2018 r. stwierdzono przekroczenie liczby enterokoków w ilości 450 jtk/ 100 ml. Zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad  jakością  wody
w kąpielisku i  miejscu wykorzystywanym do kąpieli  (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1602), dopuszczalna zawartość parametru enterokoki w wodzie do kąpieli nie powinna przekraczać 400 jtk/ 100 ml. 
Stan ten nie odpowiada wymaganiu zawartemu w zał. nr 1 A Ocena jakości wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli  Tabeli I. Wymagania mikrobiologiczne rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad  jakością  wody
w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1602). W związku
z powyższym zachodzi konieczność wprowadzenia zakazu kąpieli w kąpielisku, a także ustalenia przez organizatora przyczyny zanieczyszczenia, podjęcia działań dla ochrony zdrowia ludzkiego
i poprawy jakości wody. 
    
Zgodnie z  § 3 ust 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli (j.t. Dz. U. z 2016 r., 2082) organizator kąpieliska zobowiązany jest do umieszczenia na tablicy informacyjnej wiadomości o zakazie kąpieli.
Zgodnie z art. 27 ust. 2  ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. z 2017 r.,  poz. 1261  ze zm.) jeżeli naruszanie wymagań o których mowa w ust. 1 spowodowało bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia ludzi  państwowy inspektor sanitarny nakazuje  unieruchomienie (...) obiektu użyteczności publicznej (…), decyzję w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu.
Mając na uwadze przekroczenie w kąpielisku parametru mikrobiologicznego jakim są enterokoki stanowiące ryzyko bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego orzeczono jak w sentencji i zobowiązano Burmistrza Miasta Wałcza, pl. Plac Wolności 1 do wykonania obowiązków wyszczególnionych w decyzji.