OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA WAŁCZ z dnia 09 maja 2024 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcz dla terenu położonego w rejonie ulic: Orlej, Pocztowej i Sądowej

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977z późn. zm.) w zw. z art. 67 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r.poz.1688) oraz art. 39  oraz 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Nr VIII/VIII/78/19 z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcz w rejonie ulic: Orlej, Pocztowej i Sądowej

z a w i a d a m i a m

o wyłożeniu do publicznego wglądu:

1)   projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcz dla terenu położonego w rejonie ulic: Orlej, Pocztowej i Sądowej,

2)   prognozy oddziaływania na środowisko przyrodnicze,

w dniach od 17.05.2024 roku do 18.06.2024 roku w siedzibie Urzędu Miasta Wałcz (pok. nr 203) w godzinach od 8:30 do 15:00 oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Wałcz (Biuletyn Informacji Publicznej/Zagospodarowanie Przestrzenne/Plany Zagospodarowania Przestrzennego/Informacje i Ogłoszenia)

oraz w Urzędzie Miasta Wałcz, Pl. Wolności 1, 78-600 Wałcz, budynek A, pok. Nr 203 (II piętro) w godzinach od 8:30 do 15:00.

         Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 03.06.2024 roku o godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Miasta Wałcz (sala nr 103).

Do wyżej wymienionego projektu uchwały zainteresowani mogą składać uwagi w formie pisemnej, w Urzędzie Miasta Wałcz, Pl. Wolności 1, 78-600 Wałcz, drogą pocztową na adres: Urzędu Miasta Wałcz lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; skrytka ePUAP: /4am3ot27ub/skrytka lub /4am3ot27ub/SkrytkaESP - w terminie do dnia 09.07.2024 roku.

Prognoza oddziaływania na środowisko

Wzór formularza

załącznik graficzny

Projekt uchwały

Obowiązek informacyjny