Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wałczu informuje, że dnia 20 września 2022r. weszła w życie  Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022, poz. 1967).  Przepisy te mają na celu ograniczenie wzrostu cen ciepła i kosztów podgrzania ciepłej wody dla gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej poprzez wprowadzenie rekompensat do średnich cen wytwarzania ciepła w okresie od 01.10.2022 r. do 30.04.2023 r.

 

W związku z tym, że obecnie obowiązująca w Zakładzie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wałczu cena wytwarzania ciepła jest niższa od ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, system rekompensat do średnich cen wytwarzania ciepła będzie obowiązywał od dnia 01.02.2023r. do dnia 30.04.2023r. ( po zatwierdzeniu i wprowadzeniu nowej taryfy dla ciepła).

 

W związku z powyższym, w celu zastosowania średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą uprawnieni odbiorcy ciepła zobowiązani są do składania oświadczeń do dnia 30 listopada 2022r.  

 

Złożone oświadczenie będzie podstawą do zastosowania średniej ceny ciepła z rekompensatą.
Przy każdej zmianie danych, o których mowa w ww. oświadczeniu  odbiorca składa ponownie nowe oświadczenie.

 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z treścią ustawy osoba działająca w imieniu i na rzecz odbiorcy,  która mimo ciążącego na niej obowiązku nie złożyła oświadczenia ponosi na zasadzie winy odpowiedzialność wobec podmiotu uprawnionego, na zasadach określonych odpowiednio w art. 5 i 6 ww. ustawy.

Oświadczenia, o których mowa w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1 ustawy składają, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, osoby uprawnione do reprezentowania podmiotów uprawnionych.

 

Podstawa prawna:

– Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 r. poz. 1967) (link: pobierz)

– Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 r. poz. 1975) (link: pobierz).

– Wzory oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw (plik do pobrania w formacie Microsoft Word) – (link: pobierz)

Źródło: Zakład Energetyki Cieplnej w Wałczu