Burmistrz Miasta Wałcz, informuje, iż do dnia 30 listopada 2022 roku  można składać wnioski o dofinansowanie do ogrzewania dla podmiotów wrażliwych. Zasiłek otrzymują podmioty posiadające wpis źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Zadanie to w naszym mieście realizuje Urząd Miasta Wałcz.


KOMU PRZYSŁUGUJE DODATEK?


Zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw dodatek przysługuje podmiotom wrażliwym, gdzie głównym źródłem ogrzewania jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, albo piec kaflowy zasilany pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy oraz kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG (na gaz ziemny dodatek nie przysługuje) lub kocioł olejowy.

Dodatek dla podmiotów wrażliwych przysługuje placówkom, które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub pelletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, pelletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG lub oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem podstawowej działalności.  Źródło spalania paliw musi być wpisane do CEEB. Dodatek wyniesie 40 procent różnicy między zakładanymi średnimi rocznymi kosztami zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania, kupionego w 2022 r., a uśrednionymi kosztami zakupu z ostatnich dwóch lat.

 

DO KIEDY i GDZIE NALEŻY SKŁADAĆ WNIOSKI?


Wniosek o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych (do pobrania w załączniku) należy złożyć do dnia 30 listopada 2022 r. w Urzędzie Miasta Wałcz, Plac Wolności 1. Wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpoznania.
Przyznanie dodatku dla podmiotów wrażliwych nie wymaga wydania decyzji. Decyzja wydawana jest tylko w przypadku odmowy przyznania dodatku, uchylenia oraz rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego dofinansowania.
Dokumenty o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych można także złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez ePUAP.


Wniosek do pobrania (TUTAJ).


LISTA PODMIOTÓW WRAŻLIWYCH zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 4 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw z dnia 15 września 2022 r.; Dz. U. z 2022 r. poz. 1967


- podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- jednostki organizacyjne pomocy społecznej,
- noclegownie albo ogrzewalnie,
- jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
- podmioty systemu oświaty,
- podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki,
- podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy, a także dzienni opiekunowie,
- kościoły lub inne związki wyznaniowe,
- podmioty prowadzące działalność kulturalną,
- podmioty prowadzące działalność archiwalną,
- ochotnicze straże pożarne,
- placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub  osobom w podeszłym wieku,
- rodzinne domy pomocy,
- centra integracji społecznej,
- kluby integracji społecznej,
- warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej,
- organizacje pozarządowe,
- spółdzielnie socjalne.

Więcej informacji na temat dodatku dla podmiotów wrażliwych można uzyskać w Urzędzie Miasta Wałcz u Pani Liwii Kolasa pod nr telefonu 67-258-44-71 wew. 58.

Link do arkusza do obliczania dodatku dla podmiotu wrażliwego, który znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska (TUTAJ).

Źródło informacji: M. Krawczyk, Sekretarz Miasta Wałcz.