Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał odznaczenia zasłużonym mieszkańcom Wałcza.


Złoty medal za długoletnią służbę otrzymali: Pani Cecylia Bielejec wieloletni pracownik Kina Tęcza, Pani Krystyna Sowa oraz Pan Jan Furtacz - wieloletni pracownicy Zakładu Energetyki Cieplnej. Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości odznaczony został Pan Przemysław Bartosik, a Pan Janusz Zwoliński otrzymał dyplom – patent „Weterana walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny”.


ZŁOCI MEDALIŚCI PRACY


Pani Cecylia Bielejec
ma dziś 87 lat. Od 19.10.1955 roku (dokładnie 65 lat) bez przerwy pracuje w Kinie Tęcza w Wałczu (ogólny staż pracy Pani Cecylii wynosi 68 lat). Od dziesiątek lat z niezmiennym zaangażowaniem, energią i entuzjazmem wypełnia swoje obowiązki na rzecz rozwoju życia kulturalnego w naszym mieście. Mimo tego iż Pani Cecylia uzyskała prawa emerytalne 1.07.1990 roku to nie zrezygnowała z pracy i jest zatrudniona w Wałeckim Centrum Kultury – Kino Tęcza do dziś (aktualnie 1/8 etatu).

Pierwotnie została zatrudniona jako kasjerka, następnie zajmowała się organizacją widowni w szkołach, zakładach pracy i instytucjach publicznych oraz promocją repertuaru kina. W ostatnich latach wspiera działania promocyjne i obsługę widowni poprzez regularne wizyty w szkołach i innych instytucjach miejskich, prezentując aktualny repertuar i zachęcając do korzystania z oferty Kina Tęcza.

Przez 65 lat pracy w Kinie Tęcza Pani Cecylia stała się dla wielu pokoleń „ikoną” życia kulturalnego naszego miasta, a całe rodziny mieszkańców kojarzą wizyty w kinie, filmy i całą kulturę filmową naszego miasta z osobą Pani Cecylii.

Przez wszystkie lata pracy cechowała się nieskazitelną sumiennością, rzetelnością i uczciwością w wykonywaniu obowiązków służbowych, zachowując i prezentując niespotykany już dzisiaj etos pracy.

Osoba i działania, a zwłaszcza szczególne zaangażowanie Pani Cecylii w wykonywanie powierzonych obowiązków, wpisały się na stałe w pejzaż życia kulturalnego naszego miasta. Pani Cecylia jest też znana w Polsce, zwłaszcza w środowiskach kinowych, jako osoba najdłużej pracująca w kinie w Polsce. 

Jej wybitna służba i oddanie na rzecz rozwoju i promowania kultury bez wątpienia zasługują na szczególne uznanie, wyróżnienie i podziękowanie

Z wnioskiem do Pana Prezydenta o przyznanie Pani Cecyli Bielejec Złotego Medalu za Długoletnią Służbę zwrócił się Dyrektor Wałeckiego Centrum Kultury – Maciej Łukaszewicz.

 

Pan Jan Furtacz pracuje zawodowo od 1976 roku. Jest absolwentem Wydziału Budowy Maszyn na Politechnice Poznańskiej. Ukończył także Studium Podyplomowe na kierunku „Energetyka Cieplna”. Swoją przygodę z ciepłownictwem rozpoczął w roku 1984 na stanowisku mistrza działu eksploatacji, a następnie kierownika działu eksploatacji w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Pile. To jemu podległe były ówczesne kotłownie na terenie województwa pilskiego, nad którymi prowadził nadzór. Po przekształceniu WPEC w Pile, w roku 1991 został Zastępcą Dyrektora ds. techniczno-eksploatacyjnych w Zakładzie Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Wałczu, a dzisiaj jest na stanowisku kierownika ds. techniczno-eksploatacyjnych. Zakres jego obowiązków obejmuje koordynowanie pracą bezpośrednio podległych pracowników działu technicznego, a także nadzorowanie i kontrolowanie utrzymania w stałej gotowości do ruchu eksploatowanych urządzeń.

Te 36 lat pracy to dbałość o rozwój zakładu poprzez inicjowanie, opracowywanie i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technicznych. Jego wiedza i doświadczenie oraz śmiałe reagowanie na wyzwania stojące przed branżą ciepłowniczą,  doprowadziły do rozwoju firmy. Już w latach 80-tych, dzięki wdrożeniu innowacyjnego  systemu  kryz regulacyjno–nastawnych,  obniżono zużycie energii elektrycznej potrzebnej do pompowania wody sieciowej.


Kolejnym pomysłem było wyeliminowanie dodatkowej pompy technologicznej, pracującej w okresie sezonu grzewczego, co doprowadziło do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej. Pan Jan Furtacz skutecznie wdrożył system informatyczny do przeprowadzania analiz hydraulicznych dla optymalizacji współpracy źródeł z sieciami ciepłowniczymi oraz perspektywicznego rozwoju miejskiego systemu ciepłowniczego. Dzięki jego zaangażowaniu podniesiono efektywność energetyczną kotłów, poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii czyszczenia oraz rozwiązań konstrukcyjnych, co spowodowało podwyższenie sprawności  kotłów z około 75% do 85%. 

Kolejne lata pracy doprowadziły do wdrożenia patentowych rozwiązań oraz innowacyjnych technologii w pompowniach sieciowych i eksploatowanych kotłach, co  obniżyło 4- krotnie zużycie energii elektrycznej.

To on doprowadził do znacznego obniżenia strat ciepła w ubytkach wody uzdatnionej w sieciach przesyłowych, między innymi poprzez wprowadzenie wypracowanego systemu ciągłego ich monitoringu, które w chwili obecnej wynoszą ok. 0,25 krotności wymiany całego zładu w okresie roku. Skutecznie opracował, zrealizował i rozliczył ponad 20 wniosków o dofinansowanie inwestycji  ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wniósł swój cenny wkład w organizację i wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001.   Brał czynny udział w opracowywaniu „Taryf dla ciepła”.

Kilkakrotnie był wyróżniany za swoją pracę oraz otrzymywał podziękowania od Prezesa Zarządu Zakładu Energetyki Cieplnej oraz Burmistrza Miasta Wałcza. Na przestrzeni minionych trzech dekad dzięki ofiarnej pracy i zaangażowaniu  Pana Jana Furtacza, ZEC Spółka z o.o. w Wałczu zyskało miano nowoczesnej firmy, potrafiącej sprostać wyzwaniom stawianym przez trudną rzeczywistość i dynamicznie reagować na potrzeby wałeckiej społeczności.

 

Pani Krystyna Sowa pracuje zawodowo od 1979 r. Pracę rozpoczęła w Zakładzie Energetyki Cieplnej i jest pracownikiem ZEC od 41 lat. Pracuje na stanowisku laborant uzdatniania wody, wykonując swoją pracę rzetelnie i z pełnym zaangażowaniem. Głównym obowiązkiem na tym stanowisku jest uzdatnianie wody do celów technologicznych oraz przeprowadzanie analiz jakościowych i ilościowych wody wodociągowej i uzdatnionej, zgodnie z instrukcjami oraz Polskimi Normami. Ważne w tej pracy jest kontrolowanie sprawności urządzeń do zmiękczania wody, co zapobiega osadzaniu kamienia w rurach ciepłowniczych. Jest pracownikiem odpowiedzialnym za odczynniki chemiczne do badania jakości wody, które powinny być prawidłowo przechowywane pod zamknięciem i we właściwy sposób oznakowane. Jej skrupulatność i dokładność rozliczania zużycia wody uzdatnionej w miejskim systemie ciepłowniczym pozwoliła przyspieszyć ujawnienie awaryjnych ubytków wody.

Dzięki swojej pracy wniosła swój wkład w obniżenie kosztów związanych ze stratami na ubytkach wody w sieciach przesyłowych, poprzez wprowadzenie systemu kolorowania wody sieciowej. W wyniku jej zaangażowania i szybkiej reakcji na ubytki wody, firma nie raz uniknęła dodatkowych strat finansowych.  

Jest to pracownik sumienny i zdyscyplinowany, na którego zawsze można liczyć. Wykazuje się dużą wiedzą i doświadczeniem niezbędnym na stanowisku pracy laborantki. Zawsze służy radą i pomocą dla młodszych. Jest jedynym pracownikiem, który całe życie przepracował w jednym zakładzie, właśnie w Zakładzie Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Wałczu. Kilka razy otrzymywała podziękowania i wyróżnienia za swoją pracę od Prezesa Zarządu Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Wałczu oraz od Burmistrza miasta Wałcza.

Z wnioskiem do Pana Prezydenta  o przyznanie Pani Krystynie Sowie i Panu Janowi Furtaczowi Złotego Medalu za Długoletnią Służbę zwróciła się Pani Prezes Zakładu Energetyki Cieplnej - Anna Szymelfenig.


W imieniu prezydenta aktu wręczenia dokonał Wojewoda Zachodniopomorski Pan Marek Subocz w asyście Burmistrza Miasta Wałcz Pana Macieja Żebrowskiego.


Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy.

 

 Źródło informacji: M. Ejma, RiPM