Pomimo mało sprzyjającej aury 27.09.2020 r. w Wałczu zakończono realizację kolejnej inwestycji w ramach projektu 7.1 ,,Poszukiwacze zaginionych inicjatyw”

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś priorytetowa VII Włączenie Społeczne Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.


”Ogród Różany” to inwestycja realizowana przy Dziennym Domu Pomocy w Wałczu.
W ramach projektu nasi mieszkańcy zyskali miejsce integracji dla seniorów i okolicznych mieszkańców.

Źródło informacji i zdjęcia: Anna Gródka, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych