Burmistrz Miasta Wałcz informuje, że w dniu 22.04.2020 r. zakończono tzw. pięcioletni przegląd placów zabaw i siłowni plenerowych,

których administratorem jest Gmina Miejska Wałcz. Przegląd wykonano w oparciu o normy PN-EN 1176-1 i 166130: 2015-06, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Celem przeprowadzonej kontroli było przede wszystkim zdiagnozowanie istniejących i potencjalnych zagrożeń dla ich użytkowników, docelowo - zapewnienie bezpiecznego korzystania z obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, dostosowanie ich do aktualnych standardów bezpieczeństwa. Wyniki przeprowadzonego przeglądu wykazały, że niezbędnym jest wykonanie prac polegających na:

  • wykonaniu tzw. bezpiecznych nawierzchni przy wybranych urządzeniach
  • modernizacji urządzeń
  • budowie ogrodzeń zabezpieczających
  • demontażu urządzeń w złym stanie technicznym - stwarzających zagrożenie dla ich użytkowników


Do likwidacji przeznaczono n/w place:

  • przy ul. Witosa (w pobliżu zlokalizowany jest plac zabaw przy ul. Obrońców Westerplatte)
  • Poniatowskiego 18a (w pobliżu zlokalizowany jest plac zabaw przy ul. Poniatowskiego 8 -10, przy Szkole Podstawowej nr 1 „Kornelówka”)
  • Wojska Polskiego ‘Agroma’ (w pobliżu zlokalizowany jest nowy plac zabaw przy Al. 1000- lecia 2c-2d oraz plac zabaw WSM przy ul. Chełmińskiej)
  • Zatorze I (w pobliżu zlokalizowany jest nowy plac zabaw przy ul. Zaułek Chełmiński, Zatorze II oraz plac zabaw WSM przy ul. Chełmińskiej)
  • piaskownica przy Al. 1000 – lecia ABCD (w pobliżu jest zlokalizowany plac zabaw przy Al. 1000- lecia 2c-2d)
  • 1 Maja / Kościuszki – w tym miejscu powstanie skwer (w pobliżu jest zlokalizowany nowy plac zabaw przy ul. Werneńskiej oraz w Szkole Podstawowej nr 4)


Mając na uwadze wyniki przeprowadzonego przeglądu obiektów, ich lokalizację oraz wysokie koszty utrzymania, Burmistrz Miasta Wałcz wskazuje, że pożądanym kierunkiem rozwoju jest powstanie na terenie miasta kilku, ale za to dobrze doposażonych i zmodernizowanych placów zabaw. Jednocześnie należy podkreślić nasilanie się niepokojącego zjawiska nagminnego dewastowania obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w przestrzeni miejskiej.

Koncentracja obecnie rozproszonych obiektów pozwoli na prowadzenie skuteczniejszych działań profilaktycznych, czego zakładanym efektem będzie zachowanie obiektów w dobrym stanie technicznym, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa dla ich użytkowników.

Źródło informacji: T. Latalski, Naczelnik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Środowiska