Umowa zawarta w dniu 21.07.2020 r.

opiewa na kwotę 982 732,77 zł (brutto), z terminem wykonania do 30.11.2020 r. Generalnym Wykonawcą jest firma „Zakład Budowlano-Transportowy, Janusz Klekot, ul. Towarowa 3, 78-600 Wałcz. Prace rozpoczną się 23 lipca.


Specyfikacja inwestycji:


W ramach inwestycji projektuje się przebudowę ulicy Żabiej na długości ok. 450 m, polegającą  na ujednoliceniu szerokości jezdni do 5 m oraz na wykonaniu nowej konstrukcji o nawierzchni z kostki betonowej, gr. 8 cm, układanej na podsypce c-p 1:4 , podbudowie z kruszywa łamanego #0/31,5 mm, gr. 20 cm oraz wzmocnionym podłożu z gruntocementu. Przekrój jezdni daszkowy o pochyleniu obustronnym = 2%.


Chodniki w km 0+003 – 0+390 obustronne, a od km 0+390 do 0+450,70 jednostronny po stronie lewej. Szerokość chodników od 1,15 m do 1,50 m, a pochylenie jednostronne 2%, w kierunku jezdni. Nawierzchnię chodnika stanowi kostka betonowa gr.6 cm, barwy jesieni, ułożona na podsypce c-p 1:4 gr. 5 cm, na warstwie gruntocementu o Rm=5,0 MPa, gr.15 cm, poprzedzonej warstwą odsączającą z piasku, gr.10 cm. Od strony posesji chodniki obramowane obrzeżem betonowym 8x30x100 cm, ustawionym na podsypce c-p 1:4, gr.5 cm.


Zjazdy do posesji zaprojektowano z kostki bet., gr.8 cm, kolor grafit, ułożonej na podsypce c-p 1:4 gr.5 cm, na warstwie podbudowy z KŁSM #0/31,5 mm, gr.20 cm oraz na warstwie gruntocementu o Rm=5,0 MPa, gr.15 cm, ułożonej na warstwie odsączającej z piasku, gr.15 cm.


Skrzyżowanie z ul. Lipową – teren działek nr 1572 i 1573  zaprojektowane zostało o konstrukcji identycznej jak na zjazdach. Zmianie ulega tylko kolor kostki, który w tym przypadku jest szary.


Nawierzchnia ul. Smolnej i Słonecznej, w obrębie skrzyżowania z ul. Żabią wymagać będzie przełożenia, z uwagi na konieczność dostosowania się do nowo zaprojektowanej niwelety ul. Żabiej.


Na końcach zjazdów zaprojektowano odcięcie nowej nawierzchni z kostki bet. od istniejącej nawierzchni na posesjach, opornikiem drogowym betonowym, 12x25x100 cm, zatopionym.


W celu prawidłowego odwodnienia, zaprojektowano odcinek kanalizacji deszczowej – od ul. Słonecznej do posesji nr 33, a także  na całej długości ulicy ściek obustronny, z kostki bet. szer. 0,20 m, zaniżony -1 cm w stosunku do nawierzchni jezdni głównej.


Teren zielony – trawnik – zaprojektowany został na odcinku w km 0+003 – 0+120, obustronnie pomiędzy chodnikiem, a ogrodzeniami posesji oraz w km 0+392 – 0+450,70, po stronie prawej, pomiędzy krawężnikiem, a granicą działki.


Obecnie w fazie projektów pozostaje zagospodarowanie dz. nr 1596 – „dojazd od ul. Żabiej do posesji nr 18-28”, którego realizacja również jest planowana w tym roku.


Źródło informacji: P. Bręk, Wydział Inwestycji i Realizacji Projektów