Jeśli tak, dowiedz się, kto zagospodarowuje od 1. czerwca odpady z takiej nieruchomości.

Szanowny Przedsiębiorco,

prowadzący działalność gospodarczą w budynkach o funkcji mieszkalno-użytkowej, z chwilą wejścia w życie uchwały Rady Miasta Wałcz w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty dla nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, podmiotem zagospodarowującym odpady z tych nieruchomości jest Gmina Miejska Wałcz.


W związku z tym od 1 czerwca br. to właśnie do Gminy należy pobór stosownej opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych z ww. lokali.


Umowy świadczenia usług wywozu odpadów należą do kategorii tzw. umów kauzalnych (przyczynowych), dlatego należy uznać, że z chwilą objęcia ww. nieruchomości publicznym systemem odbioru odpadów - przyczyna (kauza) zawarcia tego typu umów odpadła, powodując ich wygaśnięcie z mocy samego prawa (taką też konstrukcję wygaśnięcia umów przyjęła firma ATF Sp. z o.o.).


Niemniej, w związku z pojawiającymi się odmiennymi zapatrywaniami na powyższą kwestię, w celu uniknięcia ewentualnych sporów co do trybu rozwiązania dotychczasowych umów zawartych z innymi podmiotami niż ATF Sp. z o.o., możliwe jest również złożenie przez przedsiębiorcę wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi wywozu odpadów ze skutkiem natychmiastowym w trybie przepisu art. 746 § 2 kodeksu cywilnego.

Źródło informacji: Wydział Rozwoju i Promocji Miasta