dotycząca zgłaszania się Mieszkańców do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Miejskiej Wałcz za 2019 rok.

           

Na podstawie art. 28aa ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Mieszkańcy Gminy Miejskiej Wałcz mogą zabrać głos w debacie nad Raportem o stanie Gminy Miejskiej Wałcz za 2019 r.


Udział w debacie musi być poprzedzony złożeniem do Przewodniczącego Rady Miasta Wałcz pisemnego zgłoszenia wraz z wykazem osób popierających zgłoszenie do udziału w debacie (co najmniej 50 osób).


Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 29 czerwca 2020 r. w Urzędzie Miasta Wałcz, ul. Plac Wolności 1 (Biuro Rady Miasta, pokój nr 09, niski parter), w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30.


Sesja Rady Miasta Wałcz odbędzie się w dniu 30 czerwca 2020 r. Obwieszczenie o terminie sesji i porządku obrad zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wałcz www.bip.walcz.pl w zakładce Rada Miasta [Informacje (Obwieszczenia, Ogłoszenia)].


Liczba Mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.


Raport o stanie Gminy Miejskiej Wałcz wraz ze wzorem zgłoszenia Mieszkańca są dostępne na www.bip.walcz.pl w zakładce Funkcjonowanie samorządu gminnego (Raport o stanie Gminy Miejskiej Wałcz 2019).

Przewodniczący Rady Miasta

  /-/ Paweł Łakomy


Źródło informacji: K. Miazga, Biuro Rady Miasta