Wałecka Rada Sportu została powołana Zarządzeniem nr 0050.1.93.2019 Burmistrza Miasta Wałcz z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad powoływania członków Wałeckiej Rady Sportu oraz regulaminu jej działania, zmienionego Zarządzeniem nr 0050.1.159.2019 Burmistrza Miasta Wałcz z dnia 3 października 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.1.93.2019 Burmistrza Miasta Wałcz z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad powoływania członków Wałeckiej Rady Sportu oraz regulaminu jej działania.

Skład osobowy Rady został ustalony zarządzeniem nr 0050.1.160.2019 Burmistrza Miasta Wałcz z dnia 3 października 2019 r. w sprawie powołania Wałeckiej Rady Sportu na kadencje w latach 2019-2023

Do składu Wałeckiej Rady Sportu na lata 2019-2023 zostali powołani:

 • Paweł Łakomy – przedstawiciel Rady Miasta Wałcz;
 • Marcin Urbański – przedstawiciel Stowarzyszenia Młodzi Wałcza;
 • Natasza Mai- Szmulczyńska – przedstawiciel Klubu Sportowego „Żak”;
 • Ireneusz Marcinkowski – przedstawiciel Wałeckiego Towarzystwa Sportowego „Orzeł”;
 • Artur Balwierz- przedstawiciel Wałeckiego Towarzystwa Sportu i Rekreacji;
 • Agnieszka Szeremeta – przedstawiciel Uczniowskiego Klubu Sportowego „Victoria”;
 • Michał Toporek – przedstawiciel Stowarzyszenia Klub Sportowy Orzeł Wałcz;
 • Zbigniew Ruta – przedstawiciel Klubu Karate Tradycyjnego;
 • Łukasz Butryński – przedstawiciel Klubu Sportowego „Korona”;
 • Adrian Mróz – przedstawiciel UKS „Kuma”

Wałecka Rada Sportu jest organem opiniodawczo-doradczym z zakresu kultury fizycznej, a do jej zadań , zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, należy      w szczególności opiniowanie:

 • strategii rozwoju Miasta Wałcz w zakresie kultury fizycznej,
 • projektu budżetu Miasta Wałcz w części dotyczącej kultury fizycznej,
 • programów dotyczących rozwoju bazy sportowej na terenie miasta Wałcz, w tym w szczególności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym terenów wykorzystywanych na cele kultury fizycznej,
 • projektów uchwał, określających warunki i tryb finansowania zadań własnych Miasta w zakresie rozwoju sportu.