Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca Roku 2018

§ 1 Postanowienia Ogólne
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki głosowania internetowego w „Plebiscycie na Najpopularniejszego Sportowca Roku 2018 ” (zwanym dalej „Plebiscytem”).
2. Plebiscyt organizowany jest przez Urząd Miasta Wałcz.
3. Osoba biorąca udział w głosowaniu (zwana dalej „Uczestnikiem”) wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.
§ 2 Cel Plebiscytu
1. Celem Plebiscytu jest wyłonienie laureata w kategorii: Najpopularniejszy Sportowiec Roku 2018.
2. Ostatecznym wynikiem Plebiscytu jest wynik głosowania internetowego.
3. Ogłoszenie wyników głosowania odbędzie się podczas Podsumowania Roku Sportowego 2018 w dniu 29 kwietnia 2019 r. w Wałeckim Centrum Kultury.
§ 3 Zasady uczestnictwa w głosowaniu internetowym:
1. 1. Uprawnione do wzięcia udziału w głosowaniu internetowym są wyłącznie osoby, które spełniają następujące warunki:
a. w okresie od 15 do 25 kwietnia 2019 r. (do godz. 24:00) oddadzą ważny głos poprzez prawidłowe wypełnienie elektronicznego formularza do głosowania tj. wskażą jedną nominację z kategorii i zaakceptują regulamin głosowania.
2. Uczestnik może wziąć udział w głosowaniu wielokrotnie.  

§ 4 Postanowienia końcowe
1. 1. Tytuł „Najpopularniejszy Sportowiec Roku 2018” zdobędzie kandydat z  największą liczbę głosów w głosowaniu internetowym.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a. problemy w funkcjonowaniu strony internetowej Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one w skutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej,
b. udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane,
c. przerwy w funkcjonowaniu ekranu głosowania Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora,

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny.
4. Reklamacje Uczestników dotyczące głosowania internetowego będą rozpatrywane przez Organizatora, w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.
5. Regulamin oraz dodatkowe informacje na temat Plebiscytu dostępne są na stronie www.walcz.pl.
6. W przypadku wykrycia nadużyć w głosowaniu internetowym Komitet Organizacyjny Plebiscytu ma prawo do anulowania nieprawidłowo oddanych głosów.