Zarządzenie Burmistrza Miasta Wałcz

Zarządzenie Burmistrza Miasta Wałcz

Zarządzenie Burmistrza Miasta Wałcz

Wnioski o stypendia sportowe składamy do 31.12.2023 r.

Zgodnie z art. 19a ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego: „Wałecki Dzień Sportu”.