logotypy- stopka

Gmina Miejska Wałcz realizuje projekt pn. „Podniesienie jakości pracy Gimnazjum nr 2 (od 01.09.2017r. Szkoły Podstawowej Nr 2) w Wałczu poprzez doradztwo edukacyjno-zawodowe, wyposażenie pracowni chemicznej i naukę programowania".
 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa RPZP.08.00.00 „Edukacja", Działanie RPZP.08.05.00 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach tzw. Kontraktów Samorządowych.
 
Wartość projektu: 418 599,69 zł, w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 311 187,04 zł
 
Okres realizacji projektu: 02.01.2017 r. - 30.06.2020 r.
 
Celem projektu jest: stworzenie możliwości rozwoju kompetencji kluczowych wśród uczniów w takim zakresie, aby po ukończeniu mieli większą świadomość i potrzebę dalszego uczenia się i doskonalenia umiejętności oraz tak, aby kompetencje ich były adekwatne do lokalnych potrzeb rynku pracy.
 
Głównymi rezultatami projektu planowanymi do osiągnięcia są:

 1. Nabycie kompetencji kluczowych po zakończeniu realizacji programu przez 250 uczniów.
 2. Uzyskanie kwalifikacji i nabycie kompetencji po zakończeniu programu przez 30 nauczycieli.
 3. Doposażenie pracowni przedmiotowych i wykorzystywanie tego doposażenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych w Gimnazjum nr 2 ( po 01.09.2017r. Szkoły Podstawowej nr 2) w Wałczu.

Wsparciem projektowym zostanie objętych 325 uczniów, zamieszkałych na terenie województwa zachodniopomorskiego, uczęszczających do Gimnazjum nr 2 (od 01.09.2017r. Szkoły Podstawowej nr 2) w Wałczu oraz 40 zatrudnionych w szkole nauczycieli.
 
Formy wsparcia realizowane w ramach projektu:

 1. Dodatkowe zajęcia dla uczniów w ramach:
  1.  Doradztwa edukacyjno – zawodowego.
  2.  Organizacji zajęć z chemii.
  3.  Organizacji zajęć z fizyki.
  4.  Organizacji zajęć z biologii.
  5.  Organizacji zajęć z geografii.
  6.  Organizacji zajęć laboratoryjnych z chemii.
  7.  Zajęć wspierających z terapeutą, psychologiem, pedagogiem.
  8.  Zajęć z programowania dla uczniów wykazujących szczególne zainteresowania i umiejętności w tym zakresie.
  9.  Zajęć z zakresu technologii informacyjno – komunikacyjnej.
 2. Studia podyplomowe dla nauczycieli.
 3. Zakup mobilnej pracowni komputerowej wyposażonej w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK.
 4. Zakup wyposażenia do sali doświadczania świata.

Pobierz dokumenty:
- deklaracja dla ucznia SP 2 (docx, 104KB)
- deklaracja SP 2 (docx, 103KB)
- regulamin (docx, 45KB)
- klauzula informacyjna RODO (pdf, 477 KB)