logotypy- stopka

Gmina Miejska Wałcz realizuje projekt pn. „Poprawa dostępności i jakości wychowania przedszkolnego na terenie gminy miejskiej Wałcz."
 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa RPZP.08.00.00 „Edukacja", Działanie  RPZP.08.01.00 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej.
 
Celem projektu jest: utworzenie w terminie do 31.08.2017 r. 75 (33K/42M) nowych miejsc przedszkolnych w istniejących placówkach dla dzieci w wieku 3-4 lata oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej.
 
Działania projektowe realizowane są w Publicznym Przedszkolu nr 5 im. „Jasia i Małgosi" w Wałczu oraz Publicznym Przedszkolu nr 6 „Stokrotka" w Wałczu.
 
Głównymi rezultatami projektu planowanymi do osiągnięcia są:
- wzrost liczby dzieci objętych wsparciem w województwie zachodniopomorskim, głównie w mieście Wałcz,
- utworzenie 75 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w  Publicznym Przedszkolu nr 5 im. „Jasia i Małgosi" w Wałczu oraz Publicznym Przedszkolu nr 6 „Stokrotka" w Wałczu,
- nabycie kompetencji lub uzyskanie kwalifikacji po opuszczeniu programu przez 5 nauczycieli,
- nabycie kompetencji zawodowych lub uzyskanie kwalifikacji po ukończeniu kursów/szkoleń przez 5 nauczycieli placówek wychowania przedszkolnego.
 
 
Wsparciem projektowym zostanie objętych 300 dzieci w wieku przedszkolnym,  zamieszkałych na terenie województwa zachodniopomorskiego, uczęszczających do Publicznego Przedszkola nr 5 oraz Publicznego Przedszkola nr 6 w Wałczu. Wsparciem objęci zostaną również nauczyciele zatrudnieni w Publicznym Przedszkolu nr 5 w Wałczu oraz Publicznym Przedszkolu nr 6 w Wałczu.
 
 
Formy wsparcia w Publicznym Przedszkolu nr 5 w Wałczu:
 
1. Utworzenie 25 nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci w wieku 3 i 4 lat;
2. Rozszerzenie oferty edukacyjnej o:
- Zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy:  zajęcia taneczno- ruchowe,
- Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno- emocjonalne: seanse filmowe oraz spektakle teatralne,
- Dodatkowe zajęcia edukacyjne: poranki muzyczne oraz warsztaty plastyczne,
- Zajęcia specjalistyczne: logopedyczne oraz terapeutyczno- kompensacyjne.
3. Remont łazienki;
4. Zakup mebli, wyposażenia placu zabaw oraz wyposażenia sal zabaw;
5. Szkolenie pracowników przedszkola objętych wsparciem, w zakresie współpracy z rodzicami oraz z zakresu pedagogiki specjalnej.
 
 
Formy wsparcia w Publicznym Przedszkolu nr 6 w Wałczu:
 
1. Utworzenie 50 nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci w wieku 3 i 4 lat;
2. Rozszerzenie oferty edukacyjnej o:
- Zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy: zajęcia taneczno- ruchowe,
- Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno- emocjonalne: seanse filmowe oraz spektakle teatralne,
- Dodatkowe zajęcia edukacyjne: zajęcia matematyczne
- Zajęcia specjalistyczne: logopedyczne oraz terapeutyczno- kompensacyjne.
3. Remont sal oraz pomieszczeń do wydawania posiłków;
4. Zakup mebli, wyposażenia placu zabaw oraz wyposażenia sal zabaw;
5.Szkolenie pracowników przedszkola objętych wsparciem, w zakresie współpracy z rodzicami oraz nauki języka angielskiego.
 
 
Wartość projektu: 1 219 216,38 zł. w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego - 1 032 463,65 zł.
 
Okres realizacji projektu: 01.07.2016r. - 31.08.2017r.

Dokumenty do pobrania:
- klauzula informacyjna RODO (pdf, 477 KB)