ikony

Gmina Miejska Wałcz realizuje projekt w ramach Umowy o powierzenie grantu o numerze 3332/1/2021 pn. Cyfrowa gmina”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Cel projektu:
Głównym celem projektu jest poprawa dostępności infrastruktury i narzędzi informatycznych (sprzętu i oprogramowania) niezbędnych do świadczenia elektronicznych usług publicznych przez Gminę Miejską Wałcz.

Zadania projektu:
Środki uzyskane w ramach projektu zostaną przeznaczone na cyfryzację i wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta poprzez unowocześnienie bazy sprzętowej i zakup specjalistycznego oprogramowania na rzecz lepszej i bezpieczniejszej obsługi naszych mieszkańców, a także zakup sprzętu komputerowego dla wszystkich jednostek podległych oraz sprzętu do nauki zdalnej dla wałeckich szkół podstawowych.

Wprowadzimy również nowe rozwiązania, które przyczynią się do zwiększenia usług on-line na rzecz naszych mieszkańców.

Rezultaty projektu:
Efektem wdrożonych zadań będzie podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa urzędu i jednostek podległych poprzez wzmocnienie technicznego i kompetencyjnego potencjału do zapobiegania i reagowania na incydenty.

Wartość projektu:
748 470,00 PLN

Wartość dofinansowania:
748 470,00 PLN (100%)

Okres realizacji projektu:
2022-2023

baner cyfrowa gmina