Szanowni Państwo,
 
Mając na uwadze konieczność stałego polepszania warunków życia mieszkańców, w październiku 2013 roku Rada Miasta Wałcz w drodze uchwały wyraziła wolę przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Wałcz. Na ten cel Gmina Miejska Wałcz pozyskała dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Wałcz".
Jest to ważny dokument strategiczny, który ma wpływ na lokalną gospodarkę ekologiczną i energetyczną. Plan nakreśli działania w zakresie ograniczenia emisji, poprawy efektywności gospodarki energetycznej oraz zwiększenia ilości energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
Aby projekt spełniał założony efekt, powinien być wspólnym dziełem wszystkich Interesariuszy (podmiotów publicznych, przedsiębiorstw, instytucji niepublicznych, spółdzielni czy też osób fizycznych - mieszkańców miasta), którzy mogą zyskać poprzez stworzenie tego dokumentu m.in. przez przyczynienie się do zmniejszenia emisji substancji szkodliwych (CO2) oraz poprzez możliwość skuteczniejszego ubiegania się o dofinansowanie ze środków krajowych i Unii Europejskiej na inwestycje w odnawialne źródła energii w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, np. termomodernizacji, wymiany źródeł ciepła itp.
 
Apelujemy do mieszkańców Wałcza oraz przedsiębiorców funkcjonujących na terenie Miasta o wypełnienie ankiet dostępnych w siedzibie Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej (www.walcz.pl)
 
Uzyskane informacje pozwolą jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby, możliwości i zamiary przedsiębiorców i mieszkańców miasta w zakresie działań objętych planem.
 
W celu omówienia powyższych zagadnień organizujemy spotkanie Interesariuszy, na które zapraszamy w dniu 21 kwietnia 2015 r. o godzinie 16.00 w Urzędzie Miasta Wałcz, Plac Wolności 1, sala nr 109.
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Źródło:
Edyta Kowalczyk
Inspektor ds. Zamówień Publicznych
i Funduszy Pomocowych