W związku z dużym zainteresowaniem utylizacją wyrobów zawierających azbest w bieżącym roku,

Szanowni Państwo, przypominamy o trwającym w wałeckich szkołach podstawowych konkursie pod nazwą: „Ekologiczne gospodarstwo domowe”

Serdecznie zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe na szkolenie w zakresie przekazywania i rozliczania dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przepisów wykonawczych.

Nabór ofert w trybie art. 19a w obszarze profilaktyki uzależnień, zapobiegania przemocy w rodzinie – nabór ciągły.

Burmistrz Miasta Wałcz informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Wałcz oraz  w siedzibie TBS Sp. z o.o. ul. Budowlanych 9 na okres od dnia 15.10.2022 r. do dnia 15.11.2022 r. wywieszone zostały wykazy: