Zarządzenie Nr 0050.1.50.2024 Burmistrza Miasta Wałcz z dnia 21 marca  2024 r.

 

w sprawie końcowego ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania narkomanii w 2024 roku.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.40) oraz art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151) zarządza się, co następuje:

  • 1
  1. Dokonuje się końcowego ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 0050.1.24.2024 Burmistrza Miasta Wałcz z dnia 2 lutego 2024 r.
  2. Wykaz ofert, które zostały wybrane w postępowaniu konkursowym, wraz z nazwami oferentów oraz wysokością przyznanych środków publicznych, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
  • 2

Środki na dotacje, o których mowa w § 1, określone są w budżecie Gminy Miejskiej Wałcz na rok 2024 w dziale 851, w rozdziale 85153, w § 2360. 

  • 3

Zarządzenie publikuje się poprzez zamieszczenie:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej;
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Wałcz.

 

  • 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych.

 

  • 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                           

 

/-/ Maciej Żebrowski

Burmistrz Miasta Wałcz

 

Lp.

Nazwa oferenta

Tytuł zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

     Dział

Rozdział

 

1.

Fundacja „Planeta Kreatywna” 

Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna

45 000,00 zł

851

85153         

 

Razem

45 000,00 zł

 

 

 

 

 Załącznik: PLIK

Źródło informacji: A. Czerniewicz