Informacja nt. projektu


Gmina Miejska Wałcz realizuje projekt pn.: Ożywienie społeczno – kulturalne obszaru w rejonie ul. Wojska Polskiego w Wałczu”  współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 8 398 515,99 zł

Wysokość dofinasowania: 3 875 500,00 zł

Cel projektu: Promowanie włączenia społecznego oraz walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.

Realizacja przedmiotowego projektu wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców oraz zmniejszeniu ryzyka wykluczenia społecznego. Potrzeba realizacji projektu wynika z konieczności zrewitalizowania zdegradowanej i dysfunkcyjnej przestrzeni miejskiej, jej uporządkowania, zaadaptowania i zagospodarowania w celu wyeliminowania zdiagnozowanych problemów oraz zwiększenia aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców zdegradowanych obszarów miejskich. Pozwoli to na osiągnięcie spójności i ożywienia społeczno-gospodarczego na obszarze miejskim oraz podniesienia atrakcyjności analizowanego obszaru, a także przyczyni się do wyprowadzenia obszaru ze stanu kryzysowego. Elementy niniejszego projektu wspólnie tworzą spójne, kompleksowe przedsięwzięcie, którego realizacja w formie jednej, dużej inwestycji stanowić będzie impuls dla wyprowadzenia obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego i dalszego rozwoju miasta. Pomiędzy poszczególnymi zadaniami zachodzić będzie efekt synergii, co oznacza, że pozytywne efekty wynikające z ich wspólnej realizacji będą większe, niż byłyby w sytuacji ich realizacji w odstępach czasowych.

Projekt zakłada wprowadzenie nowych funkcji do budynku kina „Tęcza” w Wałczu oraz zagospodarowanie jego otoczenia, które umożliwi wykorzystywanie tej przestrzeni w celach społecznych.

W przypadku przestrzeni sąsiedzkiej znajdującej się za budynkiem kina „Tęcza” zakłada się wyraźne wydzielenie dwóch stref: komunikacji wewnątrzosiedlowej i rekreacyjnej. Strefy te zostaną od siebie oddzielone nasadzeniami zieleni niskiej, średniej i wysokiej. Strefa rekreacyjna składać będzie się z placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej. Zamontowane zostaną również elementy małej architektury parkowej. Ostatnim elementem projektu jest zamontowanie dźwigu zewnętrznego w budynku Wałeckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własniściowej. Zamontowanie windy w tym budynku poprawi dostępność pomieszczeń, w których odbywają się wydarzenia o charakterze społecznym.