Gmina Miejska Wałcz działając zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 ogłasza otwarty nabór Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji przedsięwzięcia, zwanego dalej projektem.

Społecznego 2021-2027 (FERS) nr konkursu FERS.05.01-IZ.00-002/24 w ramach działania 5.1 „Innowacje społeczne (innowacyjne działania społeczne)” FERS. Cel szczegółowy: „Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci”, EFS+, typ operacji makro-innowacje – skalowanie rozwiązań – dopracowanie (o ile będzie to konieczne) i zwiększenie wykorzystania nowych rozwiązań, stosowanych dotąd w ograniczonym zakresie lub o ograniczonym zasięgu.

Załączniki

Ogłoszenie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5

Źródło informacji: A. Czerniewicz, Wydział Spraw Społecznych