Przypominamy właścicielom i zarządcom nieruchomości o przeprowadzeniu obowiązkowej deratyzacji!

Zgodnie z § 23 uchwały nr VIII/LIII/446/22 Rady Miasta Wałcz z dnia 24 maja 2022r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wałcz (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 2 czerwca 2022r. poz. 2508), obowiązkowej deratyzacji podlegają:

1) obiekty użyteczności publicznej;

2) budynki i budowle wykorzystywane do produkcji i przechowywania lub składowania produktów rolno – spożywczych w formie przetworzonej i nieprzetworzonej;

3) budynki i budowle wykorzystywane na prowadzenie chowu i hodowli zwierząt;

4) budynki mieszkaniowej zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej.

Deratyzację należy przeprowadzić w pierwszym tygodniu marca i października każdego roku. Zabieg należy wykonać przy użyciu środków gryzoniobójczych zatwierdzonych
i dopuszczonych do stosowania przez Ministerstwo Zdrowia, zabezpieczonych
(np. umieszczonych w karmnikach deratyzacyjnych) przed dostępem osób trzecich oraz zwierząt.

Kontrolę wykonania prowadzić mogą funkcjonariusze Straży Miejskiej w Wałczu.

Źródło informacji: M. Korytkowska, Wydział Spraw Społecznych