Zarządzenie Nr 0050.1.131.2023 Burmistrza Miasta Wałcz z dnia 29 sierpnia 2023 r.

w sprawie końcowego ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert  zakresu ochrony i promocji zdrowia, których adresatami są mieszkańcy miasta Wałcz

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) zarządza się, co następuje:

  • 1
  1. Dokonuje się końcowego ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 0050.1.97..2023 Burmistrza Miasta Wałcz z dnia 21 lipca 2023 r.
  2. Wykaz ofert, które zostały wybrane w postępowaniu konkursowym, wraz z nazwami oferentów oraz wysokością przyznanych środków publicznych, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
  • 2

Środki na dotacje, o których mowa w § 1, określone są w budżecie Gminy Miejskiej Wałcz na rok 2023 w dziale 851, w rozdziale 85195, w § 2360. 

  • 3

Zarządzenie publikuje się poprzez zamieszczenie:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej;
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Wałcz,
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Wałcz .

 

  • 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych.

 

  • 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do

Zarządzenia Nr 0050 .131.2023

Burmistrza Miasta Wałcz

              z dnia 29 sierpnia 2023 r.

 

 

 

Lp.

Nazwa oferenta

Tytuł zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

     Dział

Rozdział

 

1.

Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Wałeckiej  „Amazonka „   

Wsparcie i rehabilitacja droga do zdrowia

15 000,00 zł

851

85195       

 

Razem

15 000,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/-/ wz. Burmistrza Miasta Wałcz

Adam Biernacki

Zastępca Burmistrza Miasta

Źródło informacji: A. Czerniewicz, Wydział Spraw Społecznych