Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców placów zabaw

Przypominam właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o ich ustawowym obowiązku zapewnienia stałego bezpieczeństwa użytkowania miejsc służących rekreacji, ze szczególnym uwzględnieniem placów zabaw. Obowiązek utrzymania obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym i zapewnienia ich bezpiecznego użytkowania wynika z ustawyPrawo budowlane.

Zgodnie z art. 61 pkt 1 ustawy — Prawo budowlane właściciele i zarządcy obiektów budowlanych są obowiązani do właściwego utrzymywania i użytkowania obiektów. Ma się to odbywać zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy — Prawo budowlane.

Obiekt budowlany należy użytkować:

  • w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska
  • oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej.

Obiektami budowlanymi są m.in. obiekty małej architektury służące rekreacji codziennej, na przykład:

  • piaskownice,
  • huśtawki,
  • drabinki,
  • karuzele,
  • bramki,
  • urządzenia wspinaczkowe,
  • zjeżdżalnie.

Utrzymanie powyższych obiektów w należytym stanie technicznym wiąże się z wykonywaniem napraw i remontów oraz poddawaniem ich bieżącej kontroli pod względem bezpieczeństwa użytkowania.

Na integracyjnych placach zabaw dodatkowo należy zwracać uwagę na zgodne z przeznaczeniem użytkowanie obiektów małej architektury dedykowanych osobom niepełnosprawnym.

Niespełnienie wymogów, o których mowa w komunikacie podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Szczegółowe wymagania stawiane urządzeniom, które służą rekreacji na placach zabaw, sposoby montażu zapewniające bezpieczne ich użytkowanie znajdują się w Polskich Normach z grupy PN-EN 1176: Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie, w tym PN-EN 1176- 2+AC:2020-01 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 2: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek oraz PN-EN 1176-7:2020-09 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 7: Wytyczne dotyczące montażu, kontroli, konserwacji i eksploatacji.

Źródło informacji: D. Cabańska, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego