Zarządzenie Nr 0050.1.3.2023 Burmistrza Miasta Wałcz z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie końcowego ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz.1561) oraz art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, poz. 1812, poz. 1265, z 2021 r. poz. 2490) zarządza się, co następuje:

§1

  1. Dokonuje się końcowego ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego zarządzeniem Nr 0050.1.138.2022 Burmistrza Miasta Wałcz z dnia 6 grudnia 2022 r.
  2. Wykaz ofert, które zostały wybrane w postępowaniu konkursowym, wraz z nazwami oferentów oraz wysokością przyznanych środków publicznych, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia

§2

Środki na dotacje, o których mowa w § 1, określone są w budżecie Gminy Miejskiej Wałcz na rok 2023 w dziale 851, w rozdziale 85154, w § 2360.

§3

Zarządzenie publikuje się poprzez zamieszczenie:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej;
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Wałcz;
  • na stronie internetowe walcz.pl

§4

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                                                                            

/-/ Maciej Żebrowski

   Burmistrz Miasta Wałcz

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.1. 3.2023 Burmistrza Miasta Wałcz z dnia 5 stycznia 2023r.

 

Lp.

Nazwa oferenta

Tytuł zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

     Dział

Rozdział

 

1.

Fundacja „Planeta Kreatywna” 

Świetlica Planeta Kreatywna 

140 000 zł

851

85154         

 

Razem

140 000,00 zł

 

 

 

/-/ Maciej Żebrowski

   Burmistrz Miasta Wałcz

 

 

 

 Źródło informacji: A. Czerniewicz, Wydział Spraw Społecznych