Zarządzenie Burmistrza Miasta Wałcz w sprawie ogłoszenia

otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2022 roku wraz z informacją o naborze kandydatów do opiniowania ofert w przedmiotowym konkursie.

Załączniki:

Zarządzenie Burmistrza Miasta Wałcz Nr 0050.1.63.2021

Ogłoszenie konkursowe

Potwierdzenie złożenia oferty

Oświadczenie oferenta

Wniosek zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej

Zarządzenie Nr 0050.1.73.2022 Burmistrza Miasta Wałcz z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2022 roku.

Źródło informacji: Anna Gródka, Naczelnik ds. Społecznych