W związku z licznymi telefonami w sprawie konkursu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, uprzejmie informuję, że w dniu 05.11.2021 r. został złożony przez Gminę Miejską Wałcz wniosek o przyznanie grantu.

Zgodnie z § 5 pkt 3 ppkt 8 Regulaminu konkursu Grantowego  Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym „Granty PPGR” – „czas przewidziany na ocenę Wniosków o przyznanie Grantu wynosi ok. 40 dni”.


Oceny wniosków dokonuje Komisja Przyznająca Granty, w skład której wchodzą pracownicy Operatora projektu, czyli Politechniki Łódzkiej. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr     

W ramach zbierania oświadczeń przez Gminę Miejską Wałcz, zostało złożonych 650 „Oświadczeń dla rodziców/opiekunów prawnych, które były podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminę” i „Oświadczeń ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność, które były podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminę”.

We wniosku ujęto 627 oświadczeń, natomiast 23 oświadczenia nie zostały zweryfikowane pozytywnie. We wniosku o przyznanie grantu nie ujęto: oświadczeń złożonych przez studentów, rodziców dzieci w przedszkolach, oświadczeń, które były niepoprawnie wypełnione i oświadczeń złożonych po terminie.

W trosce o ochronę środowiska tylko do osób, których oświadczenia nie zostały ujęte we wniosku, zostały wysłane pisma informacyjne.

Źródło informacji: Marta Radzik, Wydział Edukacji