Druk do pobrania:


Uwaga !!!
Informacja na temat obowiązku złożenia nowej deklaracji

W związku ze zmianą metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi informujemy, że każdy właściciel nieruchomości oraz zarząd wspólnoty mieszkaniowej jest zobowiązany w okresie od 1.06.2020 r. do 10.07.2020 r. do złożenia nowej deklaracji. 

Z dniem 1 czerwca 2020 r. zgodnie z uchwałą w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty dla nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, nastąpiła zmiana wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowa metoda przewiduje naliczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość. 

Zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 r. ze zmianami), właściciel nieruchomości oraz zarząd wspólnoty mieszkaniowej ma obowiązek złożenia nowej deklaracji od 1 czerwca 2020 r.

Właściciele nieruchomości (w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) oraz zarząd wspólnoty mieszkaniowej są zobowiązani złożyć deklarację do 10 lipca 2020 r..

Obowiązujący druk deklaracji znajduje się na stronie Urzędu Miasta Wałcz pod adresem www.walcz.pl  w zakładce / odpady komunalne / Deklaracja – druk, terminy i metody składania oraz w kancelarii tut. urzędu.

Deklaracje, o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy składać:

- w formie pisemnej w kancelarii ogólnej- pokój nr 7,Urząd Miasta Wałcz, Plac Wolności 1,   

  lub za pośrednictwem operatora pocztowego,

- elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP;


Informujemy, że pierwszą deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca (zgodnie z art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.).

Deklarację zmieniającą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (t.j. zmiana danych osobowych, zmiana liczby mieszkańców) należy składać w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.).

 W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi otrzymają Państwo zawiadomienie o zmianie wysokości powyższej stawki. W takim przypadku nie będzie konieczności składania nowej deklaracji (zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.).

W związku z wprowadzanymi zmianami na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.), możliwe jest złożenie w deklaracji oświadczenia o posiadaniu kompostownika i kompostowaniu w nim bioodpadów powstałych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Nieruchomość taka nie będzie wyposażana w worki do gromadzenia bioodpadów i nie będzie następował odbiór tego rodzaju odpadów z podanej nieruchomości. Kwota zwolnienia z opłaty wynosi 2 zł miesięcznie od osoby. Szczegóły w § 9 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wałcz.   

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy składać:
- w formie pisemnej w kancelarii ogólnej - pokój nr 7, Urząd Miasta Wałcz, Plac Wolności 1 albo za pośrednictwem operatora pocztowego;
- elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP.