• Uchwała z dnia 12 czerwca 2024 r. zmieniająca uchwałę nr VIII/LIII/449/22 w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty dla nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości mieszanych Przejdz
 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) Przejdź
 • Uchwała nr VII/SXXV/152/16 Rady Miasta Wałcz z dnia 27 września 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przejdź
 • Uchwała Nr VIII/XXII/196/20 Rady Miasta Wałcz z dnia 26 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr VII/SXXV/152/16 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przejdź
 • Uchwała nr VIII/XXI/192/20 Rady Miasta Wałcz z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Przejdź
 • Uchwała Nr VIII/XXII/207/20 Rady Miasta Wałcz z dnia 27 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/XXI/192/20 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przejdź
 • Uchwała nr VII/SXXVIII/184/16  Rady Miasta Wałcz z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej Przejdź
 • Uchwała Nr VIII/XXV/221/20 Rady Miasta Wałcz z dnia 17 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/XXI/192/20 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przejdź
 • Uchwała Nr VIII/LIII/446/22 Rady Miasta Wałcz z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wałcz Przejdź
 • Uchwała Nr VIII/LVI/470/22 Rady Miasta Wałcz z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Przejdź
 • Uchwała Nr VIII/LIII/449/22 Rady Miasta Wałcz z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty dla nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości mieszanych Przejdź
 • Uchwała Nr VIII/LIV/457/22 Rady Miasta Wałcz z dnia 1 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę nr VIII/LIII/449/22 w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty dla nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości mieszanych Przejdź
 • Uchwała Nr VIII/XLV/389/21 Rady Miasta Wałcz z dnia 23 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/XXI/192/20 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Przejdź
 • Uchwała Nr VIII/LIII/448/22 Rady Miasta Wałcz z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie ustalenia cennika usług świadczonych przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wałczu Przejdź