Od 1 sierpnia 2023 r. na terenie PSZOK-u mieszczącego się przy ul. Bydgoskiej w kierunku Piły, funkcjonuje: Punkt Rzeczy Używanych

Czynny:

W dni powszednie w godzinach 9.00 – 17.00 oraz w soboty w godzinach 10.00 – 13.00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Punkt jest pod stałym nadzorem pracownika, który między innymi jest odpowiedzialny za przyjmowanie i wydawanie przedmiotów. Pracownik ten ocenia również użyteczność przynoszonych przedmiotów.

W Punkcie Rzeczy Używanych przyjmowane będą od mieszkańców przedmioty sprawne, nieuszkodzone, czyste, w dobrym stanie technicznym i niestwarzające zagrożenia dla użytkowników, takie jak:
- meble (krzesła, tapczany, stoły),
- artykuły gospodarstwa domowego (RTV, AGD),
- książki,
- ubrania,
- naczynia,
- itp.

Więcej informacji pod numerem telefonu 660 451 911.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZDAJĄCYCH I NABYWAJĄCYCH PRZEDMIOTY:

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO) przekazujemy następujące informacje:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska Wałcz z siedzibą w Urzędzie Miasta Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz, reprezentowana przez Burmistrza Miasta Wałcz.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, dane kontaktowe: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., z którym można się kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych.
 3. Dane przetwarzane są na podstawie:
 4. a) art. 6 ust. 1 lit. e RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym – w celu realizacji przez Administratora zadań publicznych związanych z gospodarowaniem przekazanymi odpadami;
 5. b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - w celu właściwej realizacji zadań PRU, w tym weryfikacji miejsca wytworzenia dostarczonych odpadów komunalnych;

c). Realizacja zadań dotycząca zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi wynika z Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; prowadzenie ewidencji zbieranych odpadów zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Klimatu z 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z instrukcji kancelaryjnej określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 6 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane tylko uprawnionym, zgodnie z przepisami prawa podmiotom oraz jednostce organizacyjnej Administratora – Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Wałczu, z którą Administrator zawarł porozumienie na prowadzenie PSZOK.
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo sprosto­wania danych, które są nieprawidłowe, uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, a także prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
 4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarza­nie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy RODO.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie odmowa przyjęcia odpadów na PRU.
 6. W ramach przetwarzania danych Administrator nie stosuje metod polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowania.
 7. Nie przewiduje się przekazywania danych osobowych do odbiorców państwa trzeciego.