Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1895):

  • Zużyty sprzęt elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym można oddać sprzedawcy detalicznemu i sprzedawcy hurtowemu, którzy są zobowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju. Prowadzący punkt serwisowy zobowiązany jest do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w przypadku, gdy naprawa przyjętego do punktu serwisowego sprzętu jest niemożliwa ze względów technicznych lub właściciel sprzętu uzna, że naprawa sprzętu jest dla niego nieopłacalna.
  • Odpady elektryczne i elektroniczne są odbierane podczas odbioru odpadów wielkogabarytowych powstałych na nieruchomościach zamieszkałych według obowiązującego harmonogramu.
  • Właściciele nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami przez Gminę Miejską Wałcz mogą sami dostarczyć tego rodzaju odpady do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, który zlokalizowany jest na terenie byłego składowiska odpadów komunalnych – ul. Bydgoska w kierunku Piły.

Punkt selektywnej zbiórki odpadów  komunalnych prowadzi :

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wałczu, ul. Budowlanych 9, 78-600 Wałcz

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) czynny jest w dni powszednie w godzinach 9.00 – 17.00 oraz w soboty w godzinach 10.00 – 13.00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.