Osiągnięte przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Miejską Wałcz w poszczególnych latach:

w 2016 r.

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. 2016 poz. 2167):

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło w 2016 r. powinien wynosić co najmniej 18%. Gmina Miejska Wałcz osiągnęła poziom – 45,76%.

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe w 2016 r. powinien wynosić co najmniej 42%. Gmina Miejska Wałcz osiągnęła poziom – 100%.

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. (Dz. U. 2012 poz. 676):

Dopuszczalny poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r., w 2016 r. powinien wynieść maksymalnie 45%. Gmina Miejska Wałcz osiągnęła poziom – 0,11%.


w 2017 r.

 Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. 2016 poz. 2167):

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło w 2017 r. powinien wynosić co najmniej 20%. Gmina Miejska Wałcz osiągnęła poziom – 35,47 %.

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe w 2017 r. powinien wynosić co najmniej 45%. Gmina Miejska Wałcz osiągnęła poziom – 100%.

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 2412):

Dopuszczalny poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r., w 2017 r. powinien wynieść maksymalnie 45%. Gmina Miejska Wałcz osiągnęła poziom – 0%.


 w 2018 r.

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. 2016 poz. 2167):

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło w 2018 r. powinien wynosić co najmniej 30%. Gmina Miejska Wałcz osiągnęła poziom – 35,21%.

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe w 2018 r. powinien wynosić co najmniej 50%. Gmina Miejska Wałcz osiągnęła poziom – 100%.

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 2412):

Dopuszczalny poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r., w 2018 r. powinien wynieść maksymalnie 40%. Gmina Miejska Wałcz osiągnęła poziom – 0%.


w 2019 r.

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. 2016 poz. 2167):

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło w 2019 r. powinien wynosić co najmniej 40%. Gmina Miejska Wałcz osiągnęła poziom – 41,34%.

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe w 2019 r. powinien wynosić co najmniej 60%. Gmina Miejska Wałcz osiągnęła poziom – 96,69%.

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 2412):

Dopuszczalny poziom ograniczenia masyodpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r., w 2019 r. powinien wynieść maksymalnie 40%. Gmina Miejska Wałcz osiągnęła poziom – 0%.


w 2020 r.

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. 2016 poz. 2167):

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło w 2020 r. powinien wynosić co najmniej 50%. Gmina Miejska Wałcz osiągnęła poziom – 70,86%.

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe w 2020 r. powinien wynosić co najmniej 70%. Gmina Miejska Wałcz osiągnęła poziom – 96,36%.

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 2412):

Dopuszczalny poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r., w 2020 r. powinien wynieść maksymalnie 35%. Gmina Miejska Wałcz osiągnęła poziom – 0%.


w 2021 r:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1530) została zmieniona metoda

obliczania poziomu recyklingu od 2021 roku. Nowa metoda obliczania jest związana ze zmianami w art. 3b ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz.2361)

W 2021 roku Gmina Miejska Wałcz osiągnęła poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych wynoszący 13,89 %.
Ilość masy bioodpadów przekazanych do składowania wyniosła natomiast 0%.


w 2022 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1530) została zmieniona metoda

obliczania poziomu recyklingu od 2021 roku.

Za rok 2022 Gmina Miejska Wałcz osiągnęła poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych wynoszący 42,6 %.