Na załączonej mapie miasta Wałcz, z obszaru zdegradowanego miasta został określony obszar rewitalizacji. Obszar ten otrzymano w wyniku przeprowadzonej wnikliwej analizy biorąc pod uwagę fakt, że obszar rewitalizacji nie może obejmować terenów zdegradowanych większych niż 20% powierzchni miasta i zamieszkały przez więcej niż 30% jego populacji.

Na obszarze rewitalizacji planuje się zrealizować kilkanaście przedsięwzięć - projektów, które mają na celu poprawienie jakości życia mieszkańców miasta Wałcz, zredukowanie występowania problemów społecznych oraz ożywienie terenów, które lata świetności mają dawno za sobą.
Program umożliwi również pozyskanie środków zewnętrznych na realizację tych przedsięwzięć


Granice obszaru rewitalizacji miasta Wałcz