loading...
Laureaci
Karta zgłoszenia
Regulamin

ROK

DZIAŁALNOŚĆ

GOSPODARCZA

OGÓLNOSPOŁECZNA

2002
inna formuła 
(za 2001 rok)

Jarosław Horodecki – całokształt działalności
VNH – przedsięwzięcie gospodarcze
Cymes – najlepszy produkt
COS – za pełen zakres i wyskoki standard świadczonych usług
ALF s.c. – za wysoki poziom usług handlowych świadczonych na rzecz mieszkańców miasta

 

2003
(za 2002 rok)

„Albor"

Uniwersytet Szczeciński

2004
(za 2003 rok)

Ubojnia i Masarnia
H. i B. Czaban

PZW

2005
(za 2004 rok)

„Romet"

Z. i W. Waltersowie

2006
(za 2005 rok)

„Graff"

Parafia p.w. Św. Antoniego

2007
(za 2006 rok)

„Sinogal"

„Morzycówka" Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej i Ekologicznej Nadleśnictwa Wałcz

2008
(za 2007 rok)

„TDE" Sp. z o.o.

Stefania Ludwiczak – opiekunka                 i założycielka Stowarzyszenia „4H"

2009
(za 2008 rok)

„ Broset"

Stowarzyszenie Przedsiębiorców                        i Kupców Ziemi Wałeckiej

2010
(za 2009 rok)

Wałecka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Klub Miłośników Miasta Wałcz

2011
(za 2010 rok)

ESJOT

Uniwersytet III Wieku

2012
(za 2011 rok)

PSS Społem

Stowarzyszenie Amazonki

2013
(za 2012 rok)

Albatros Aluminium Sp. z. o.o

Liga Obrony Kraju

2014
(za 2013 rok)

Power – Tech Producenta Systemów Wycinania Laserowego Eagle

Pani Celina Bielejec

2015
(za rok 2014)

Transport i Spedycja Ireneusz Kowalczyk

Stowarzyszenie Dzieci Niepełnosprawnych „Uśmiech”

2016
(za rok 2015)

Polskie Zakłady Zbożowe w Wałczu

Środowiskowy Dom Samopomocy                        w Wałczu

2017
(za rok 2016)

Agencja Handlowa Baza

Związek Emerytów Rencistów                              i Inwalidów

2018
(za rok 2017)

DCM Maschinenbau Sp. z o.o.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci                   Oddział Powiatowy w Wałczu

2020
(za rok 2019)

„Gastronomik” Dariusz Zych

Pan Andrzej Stec

2023
(za rok 2022)

Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej

Fundacja Nauka dla Środowiska

18.05.22 Karta zgłoszenia

Pobierz kartę zgłoszeniową (DOC, 27 KB)

18.05.22 Regulamin - Laur Złota Korona

REGULAMIN HONOROWEJ NAGRODY ZŁOTA KORONA

§1

 1. Nagroda honorowa „Złota Korona”, zwana w dalszej części Regulaminu nagrodą, ma charakter honorowy i prestiżowy, przyznawana jest raz do roku:
 • osobom fizycznym lub osobom prawnym prowadzącym działalność gospodarczą;
 • organizacjom społecznym lub osobom działającym społecznie na rzecz Wałcza.
 1. Nagroda przyznawana jest osobom i organizacjom wymienionym w ust. 1, które całokształtem działalności zawodowej lub społecznej znacząco przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego lub społecznego rozwoju miasta Wałcz.
  Nagrody przyznawane są w dwóch kategoriach:
 • gospodarczej;
 • społecznej.

§2

 1. Nagrodę mogą otrzymać: przedsiębiorstwa, instytucje, stowarzyszenia oraz osoby fizyczne prowadzące działalność na terenie miasta Wałcz.
 2. Podmiotami upoważnionymi do zgłaszania wniosków o przyznanie nagrody są:
 • Burmistrz Miasta Wałcz;
 • organizacje i instytucje gospodarcze;
 • organizacje społeczne działające w Wałczu.
 1. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać dokładne dane osoby lub podmiotu zgłoszonego do wyróżnienia i opis uzasadniający przyznanie nagrody. Wzór wniosku stanowi załącznik do Regulaminu.
 2. Prezentacja zawodowej i społecznej działalności kandydata powinna zawierać konkretne zasługi przyczyniające się do rozwoju miasta Wałcz.

§3

 1. Nagrodę przyznaje Kapituła po rozpatrzeniu wniosków.
 2. Kapitułę stanowią:
 • Przedstawiciel kierownictwa Urzędu Miasta;
 • Przewodniczący Rady Miasta;
 • Prezes Wałeckiej Północnej Izby Gospodarczej;
 • Prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych;
 • Przedstawiciel Sieci Zachodniopomorskiej Ośrodków Wspierania Ekonomii Społecznej Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie szczecineckim Fundacja Nauka dla Środowiska.
 1. Na czele kapituły stoi Burmistrz Miasta Wałcz.

§4

 1. Burmistrz Miasta Wałcz ogłasza termin składania wniosków o przyznanie nagrody każdorazowo na stronie www.walcz.pl.
 2. Kapituła dokonuje weryfikacji kandydatów pod kątem wymogów i założeń regulaminowych, a następnie przyznaje nagrodę Złota Korona w kategorii gospodarczej i społecznej.
 3. Zwycięzca danej kategorii otrzymuje okolicznościową statuetkę.
 4. Właściwym do prowadzenia spraw związanych z przyznawaniem nagrody jest Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urzędu Miasta Wałcz.

§5

 1. Laureaci mają prawo posługiwać się przyznanym tytułem „Złotej Korony" w celach promocyjnych.
 2. Laureaci maja prawo używania wizerunku „Złotej Korony" we wszystkich materiałach firmowych i reklamowych.

 §6

 1. Decyzja kapituły jest ostateczna.
 2. W sytuacjach spornych nie przewiduje się procedur odwoławczych.
 3. Pozbawienie nagrody następuje w trybie właściwym dla jej przyznania.