Zachęcamy do skorzystania z pomocy.

Na wniosek podatnika - przedsiębiorcy, dzierżawcy czy najemcy - w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym Burmistrz może:

- odroczyć termin płatności podatku od nieruchomości lub rozłożyć zapłatę podatku na raty,

- odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej podatku od nieruchomości wraz z odsetkami za zwłokę,

- umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe podatku od nieruchomości, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.


Burmistrz może również obniżyć dzierżawcom - przedsiębiorcom wysokości stawki czynszów gruntów gminnych wykorzystywanych do celów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Obniżka w wysokości 80% będzie obowiązywała w miesiącach kwietniu i maju. Przejdź do Zarządzenia Burmistrza Miasta


Dodatkowo, przedsiębiorcy wynajmujący lokale gminne do prowadzenia działalności mogą ubiegać się o umorzenie należności z tytułu czynszu za okres, w którym nie prowadzą działalności. Wnioski należy składać do TBS.


Składane wnioski powinny zawierać uzasadnienie zastosowania ulgi - m.in. dokumenty potwierdzające zasadność wnioskowanej ulgi, w tym w szczególności źródła i rozmiary osiąganego dochodu, posiadany majątek, rachunek zysków i strat lub książkę przychodów i rozchodów za ten sam okres. Należy także wskazać, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową firmy i brak możliwości uregulowania należności.

Samo złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z uzyskaniem zgody w przedmiotowej sprawie. Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie.

Wnioski należy przesyłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Urząd Miasta Wałcz, pl. Wolności 1, 78-600 Wałcz.