Uprzejmie informujemy, że od dnia 22 kwietnia 2020 roku do odwołania katalog zadań, które Urząd Miasta będzie wykonywać w okresie epidemii COVID-19 obejmuje sprawy z zakresu:

1) rejestracji stanu cywilnego (tel. 67 258 44-71 wew. 29 lub 52):

 1. a) rejestracja noworodków,
 2. b) rejestracja zgonów,
 3. c) dopełnienie formalności przed ślubem cywilnym – nie wcześniej niż na 2 miesiące przed planowanym terminem zawarcia małżeństwa (rezerwacji terminu zawarcia małżeństwa można dokonywać telefonicznie),
 4. d) przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński (tylko w obecności nowożeńców i 2 świadków),
 5. e) wydawanie zaświadczeń do ślubu konkordatowego,
 6. f) wydawanie zaświadczeń do ślubu za granicą,
 7. g) przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka,
 8. h) przyjmowanie oświadczeń małżonków rozwiedzionych o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
 9. i) przyjmowanie oświadczeń o zmianie imienia dziecka w terminie do 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia dziecka;

2) ewidencji ludności i dowodów osobistych (tel. 67 258 4471 wew. 49 lub 51);

3) pomocy społecznej (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej tel. 67 258 0065);

4) świadczenia usług komunalnych (tel. 67 258 4471 wew. 41, 63 lub 25);

5) administracji architektoniczno-budowlanej, w tym dotyczące (tel. 67 258 4471 wew, 45 lub 44):

 1. a) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 2. b) decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
 3. c) decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej;

6) ochrony środowiska, w tym dotyczące (tel. 67 258 4471 wew. 42):

 1. a) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji,
 2. b) decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów;

7) korzystania z wód, w zakresie zgody wodnoprawnej (tel. 67 258 4471 wew. 45).

Większość z powyższych działań Urząd Miasta Wałcz wykonywał również do tej pory. Wprowadzenie powyższego katalogu zadań nie oznacza jednak, że sprawy dotyczące wskazanych zagadnień będą mogły być załatwiane bez żadnych przeszkód. Trzeba bowiem pamiętać, że nadal obowiązuje ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, która w art. 15zzs w sposób istotny ograniczyła możliwość prowadzenia przez Urząd spraw administracyjnych. Spowodowane jest to m.in. ustawowym zawieszeniem biegu terminów określonych w kodeksie postępowania administracyjnego. Sytuacja taka, zwłaszcza w przypadku wielości stron postępowania administracyjnego, niekiedy uniemożliwia nadanie sprawie biegu w sposób pozwalający na szybkie i oczekiwane przez stronę załatwienie sprawy (taka sytuacja może mieć miejsce np. w przypadku wydawania decyzji o warunkach zabudowy). Urząd będzie dokładał jednak wszelkich starań, aby sprawy Interesantów były załatwiane możliwie bez zbędnej zwłoki.

Przy wejściu do budynku głównego będzie znajdowała się urna, do której będzie można składać  dokumenty/pisma/wnioski. Pracownicy merytoryczni będą proszeni do obsłużenia Państwa
w miejscu składania dokumentów, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby pracownikowi dyżurującemu w holu Urzędu.

Pilne sprawy w Komendzie Straży Miejskiej, będą załatwiane po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (67-258-44-71 wew. 34 lub 531-393-137).

Apeluję o składanie dokumentów w miarę możliwości poprzez platformę ePUAP, drogą elektroniczną lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod nr 67 258 44 71.

Numery do poszczególnych Wydziałów Urzędu Miasta dostępne są na stronie: https://www.walcz.pl/index.php/e-urzad1/wydzialy-i-stanowiska

Do odwołania zawiesza się osobiste przyjęcia w sprawach skarg i wniosków. Wciąż dozwolone pozostają jednak pozostałe formy, tj. pisemnie poprzez pozostawienie w urnie znajdującej się przy wejściu do budynku głównego, poprzez platformę ePUAP, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej.  

 Jednocześnie informuję, iż Kasa Urzędu nadal będzie nieczynna do odwołania. Wpłat można dokonywać bezpośrednio na poniżej wskazane rachunki bankowe:

Ogólny: PEKAO SA o/Wałcz: 31 1240 3712 1111 0000 4363 6662
Dla odpadów komunalnych: PEKAO SA o/Wałcz: 98 1240 3712 1111 0010 4026 3217
Strefy płatnego parkowania: 82 1240 3712 1111 0010 2737 5115
Zajęcie pasa drogowego: 08 1240 3712 1111 0000 4363 6688
Opłaty za udostępnianie danych z rejestrów: PESEL, mieszkańców, dowodów osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami  osobistymi:
69 1240 6292 1111 0010 7615 8679
Opłatę skarbową można uiszczać w formie przelewu z konta osobistego, wpłatę w banku lub na poczcie.
Przydatne dane adresowe: Urząd Miasta Wałcz 

Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz, tel. +48 (67) 258 44 71, fax.+48 (67) 258 26 18, Skrytki e-Puap: /4am3ot27ub/skrytka oraz /4am3ot27ub/SkrytkaESP