Zarządzenie Burmistrza Miasta Wałcz

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów zadań publicznych z zakresu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz wspierania rodziny w roku 2020 wraz z informacją o naborze kandydatów do opiniowania ofert w przedmiotowym konkursie.

Do pobrania:

Zarządzenie oraz treść konkursu

Oświadczenie podmiotu - skan

Oświadczenie podmiotu - Word

Wniosek w sprawie zgłoszenia kandydata na członka komisji - skan

Wniosek w sprawie zgłoszenia kandydata na członka komisji - Word

Źródło informacji: Monika Turowska, Wydział Spraw Społecznych i Sportu