Fantastyczne wiadomości dla mieszkańców naszego miasta!


W dniu 17.12.2019 Instytucja Zarządzająca RPO Województwa Zachodniopomorskiego przyznała Gminie Miejskiej Wałcz dofinansowanie w kwocie 609 487,50   na projekt pn. „Poprawa jakości powietrza w mieście Wałcz” w ramach działania 2.14 Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy Oś Priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna. Wartość całego projektu opiewa na kwotę 681.375 zł. W ramach projektu Gmina Miejska Wałcz poprawi jakość powietrza w mieście poprzez likwidację 75 źródeł ciepła opartego o spalanie węgla (piece lub kotły węglowe) w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie miasta Wałcz i podłączenie do istniejącej sieci ciepłowniczej lub zastąpienie zlikwidowanego źródła nową jednostką wytwarzania energii cieplnej zgodnie z ustaloną hierarchią (w pierwszej kolejności ogrzewanie gazowe, a w drugiej kolejności inne źródła - najpierw elektryczne, potem kolejno olejowe, oze, paliwa stałe o niskiej emisyjności).To jeszcze nie koniec, ponieważ w tym samym dniu, tj. 17.12.2019 Instytucja Zarządzająca RPO Województwa Zachodniopomorskiego przyznała Gminie Miejskiej Wałcz również dofinansowanie w kwocie 939 700,00 zł  na projekt pn. „Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w mieście Wałcz”” w ramach działania 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy Oś Priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna. Wartość całego projektu opiewa na kwotę 1.058.000 zł.

W ramach projektu Gmina Miejska Wałcz poprawi jakość powietrza w mieście poprzez zmniejszenie energochłonności budynków mieszkaniowych. Wpłynie to na spadek emisji pyłów oraz na spadek emisji gazów cieplarnianych.

Projekt polega na wykonaniu modernizacji energetycznej budynków jednorodzinnych wraz z likwidacją źródeł ciepła opartego o spalanie węgla (piece lub kotły węglowe) i podłączenie do istniejącej sieci ciepłowniczej lub zastąpienie zlikwidowanego źródła nową jednostką wytwarzania energii cieplnej zgodnie z ustaloną hierarchią (w pierwszej kolejności ogrzewanie gazowe, a w drugiej kolejności inne źródła-najpierw elektryczne, potem kolejno olejowe, oze, paliwa stałe o niskiej emisyjności). Planuje się wykonanie 15 częściowych termomodernizacji i 10 pełnych.

Razem projektem zostanie objętych 25 budynków jednorodzinnych.

Częściowa termomodernizacja to termomodernizacja budynku, która obejmuje izolację cieplną ścian (w tym stolarki okiennej i drzwiowej) i modernizację instalacji centralnego ogrzewania. Wykonanie częściowej termomodernizacji oznacza wykonanie wszystkich zaleceń określonych w audycie energetycznym prowadzące do osiągnięcia efektywności energetycznej EPH+W 150maksymalnie kWh/m2 na rok.

Pełna termomodernizacja to termomodernizacja budynku, która obejmuje izolację cieplną ścian (w tym stolarki okiennej i drzwiowej), stropu (w tym dachu) i podłogi oraz modernizację instalacji centralnego ogrzewania. Wykonanie pełnej termomodernizacji oznacza wykonanie wszystkich zaleceń określonych w audycie energetycznym prowadzące do osiągnięcia efektywności energetycznej EPH+W maksymalnie 150 kWh/m2 na rok.

 

Wsparciem w obu projektach zostaną objęte os. fizyczne, które posiadają tytuł prawny do nieruchomości, wynikający z prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.

Projekt obejmie swoim zakresem budynki jednorodzinne, niesłużące prowadzeniu działalności gospodarczej.

Realizacja projektu polegać będzie na przyznaniu grantu dla osób fizycznych wybranych w drodze otwartego naboru ogłoszonego przez Gminę Miejską Wałcz, które będą spełniać warunki zgodnie z regulaminem udzielania wsparcia.

Więcej szczegółów zostanie przedstawionych w terminie późniejszym.

Źródło informacji: Wydział Inwestycji i Realizacji Projektów UM w Wałczu