Dotyczy drogi  nr 720042Z wzdłuż ulicy Morzyce w Wałczu.

Realizacja: 2019-2021

Otrzymane dofinansowanie – 2 225 931,15

Zakres: Odcinek objęty przebudową rozpoczyna się za skrzyżowaniem z wyremontowaną ulicą Okrężną i kończy przejazdem kolejowym linii nr 403 relacji Piła Północ – Ulikowo.

Długość przebudowywanego odcinka wynosi ok. 1095 m. Przebudowa drogi gminnej ulicy Morzyce obejmować będzie:

  1.  Przebudowę i rozbudowę istniejącej drogi – ulicy Morzyce wraz z jej poszerzeniem do szerokości 5,0 m oraz wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni asfaltowej; budowa nowych skrzyżowań; kanalizacja deszczowa
  2.  Przebudowę istniejącego chodnika dla pieszych po północnej stronie ulicy Morzyce (oraz po stronie południowej w obrębie zatoki autobusowej) - wykonanie nowej konstrukcji o nawierzchni z kostki brukowej typu starobruk, o szerokości 2,00m.
  3.  Budowę zjazdów indywidualnych  do  posesji  zlokalizowanych  po północnej stronie ulicy Morzyce oraz 1 zjazdu zlokalizowanego po stronie południowej  o  nawierzchni  wykonanej  z  kostki  brukowej
  4.  Przebudowę istniejącej zatoki autobusowej – korektę geometrii zatoki oraz wykonanie nowej nawierzchni z kostki  kamiennej
  5.  Wykonanie nakładki asfaltowej w obrębie pętli autobusowej.

Projektowana jezdnia będzie posiadać pochylenia poprzeczne o zmiennych kierunkach spadków. Zaprojektowano pochylenie obustronne daszkowe o wartości 2,0%.

Spływ wód opadowych z powierzchni drogi przewidziano poprzez odpowiednie ukształtowanie spadków poprzecznych i podłużnych, a w konsekwencji odprowadzenie wód opadowych do projektowanych wpustów ulicznych. Po północnej stronie ulicy Morzyce zaprojektowano wykonanie ścieku przykrawężnikowego  z  2 rzędów  prostokątnej  kostki  betonowej.  Po obu  stronach  drogi  zaprojektowano wykonanie wpustów ulicznych. Miasto Wałcz musi wykonać elementy nie mieszczące się w granicach pasa drogowego zadania objętego wnioskiem o dofinansowanie, tj. zbiornik retencyjny - poza pasem drogowym, melioracja - przez teren działek prywatnych, droga do separatora - przez teren działek prywatnych, kanalizacja deszczowa - przez teren działek prywatnych i teren nieobjęty projektem. Są one niezbędne do prawidłowego wykonania całości zadania.

Źródło: M. Radzik, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Realizacji Projektów